คลังแจงอนุญาต EDL-Gen ออกบาทบอนด์ในไทยภายใน 30 ก.ย.64

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ชี้แจงกรณีการอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาท ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-30 กันยายน 2564 โดยระบุว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขออนุญาตให้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย และที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น

กระทรวงการคลัง ขอชี้แจงว่า การพิจารณาให้นิติบุคคลต่างประเทศสามารถออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทยในแต่ละครั้ง กระทรวงการคลังได้พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อตลาดการเงิน และตลาดตราสารหนี้ไทยในภาพรวม อาทิ 1) ด้านเสถียรภาพของตลาดการเงินในประเทศ 2) ด้านผลกระทบต่อการออกหุ้นกู้ของภาคเอกชนไทย 3) ด้านการส่งเสริมให้นักลงทุนในประเทศมีตราสารหนี้ที่มีคุณภาพให้ลงทุน 4) ด้านการพัฒนาตลาดพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาท

ในรอบการพิจารณาอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย รอบที่ 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-30 กันยายน 2564 กระทรวงการคลังได้อนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน 1 ราย ได้แก่ EDL-Generation Public Company (EDL-Gen) ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทยได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยมีเงื่อนไขให้ใช้เงินที่ได้รับจากการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทได้ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในกรณีที่สถานภาพ สถานะการเงิน หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับอนุญาต มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินอย่างมีนัยสำคัญ หรือเมื่อผู้ได้รับอนุญาตมีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต

“กระทรวงการคลัง ขอขอบคุณผู้ยื่นคำขออนุญาตทุกราย ที่ให้ความสนใจในการออกพันธบัตร หรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย สำหรับผู้มีความประสงค์จะขออนุญาตในรอบถัดไป สามารถยื่นหนังสือแสดงความจำนงได้ปีละ 3 ครั้ง ในเดือนมีนาคม กรกฎาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี” ผู้อำนวยการ สบน.ระบุ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (4 ม.ค. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top