THAI แต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง 4 ตำแหน่ง มีผลตั้งแต่ม.ค. 64

บมจ.การบินไทย (THAI) เปิดเผยว่า นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับบริหารจำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้

1. นายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ สังกัดสำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD-NK) และรักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน (รักษาการ DY) อีกตำแหน่งหนึ่ง ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวการใหญ่สายกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (DY) และรักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ (รักษาการ DN) อีกตำแหน่งหนึ่ง

2. นาวาอากาศตรี อนิรุต แสงฤทธิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สังกัดสำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD-AS) และรักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ (รักษาการ DO) และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการถวายบิน 904 เฉพาะกิจ การบินไทย (DD-O) ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ (DO) และปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการถวายบิน 904 เฉพาะกิจ การบินไทย (DD-O) และรักษาการผู้อำนวยกรใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคง และมาตรฐานการบิน (รักษาการ DJ) อีกตำแหน่งหนึ่ง

3. นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง ผู้อำนวการใหญ่ สังกัดสำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD-SS) และรักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน (รักษาการ D1) อีกตำแหน่งหนึ่ง ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยรุกิจบริการการบิน (D1) เพียงตำแหน่งเดียว

4. นายชาย เอี่ยมศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ สังกัดสำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD-CE) และรักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี (รักษาการ DE) อีกตำแหน่งหนึ่ง ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี (DE) เพียงตำแหน่งเดียว

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564 เป็นต้นไป และลำดับที่ 2-4 มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

กรณีที่มีการปรับปรุงโครงสร้างบริษัทฯ และสภาพการจ้าง สิทธิประโยชน์ สวัสดิการในอนาคต ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งยอมรับการดำรงตำแหน่ง สภาพการจ้าง สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่เปลี่ยนแปลง โดยไม่มีข้อโต้แย้งในทุกกรณี

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 ม.ค. 64)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top