ก.ล.ต.เล็งแก้ไข กม.หลักทรัพย์ฯ ยืดหยุ่นเกณฑ์เปิดข้อมูลการเงินระหว่างกาล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดทำและนำส่งงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทจดทะเบียน โดยเพิ่มความยืดหยุ่นให้ ก.ล.ต. สามารถกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงรูปแบบ ความถี่ และระยะเวลาในการจัดทำและนำส่งข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ก.ล.ต. ยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำและนำส่งงบการเงินระหว่างกาล ของบริษัทจดทะเบียน แต่เห็นว่ามีความจำเป็นในการเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของตลาดทุนไทยในอนาคต โดยในช่วงที่ผ่านมาจากผลการศึกษาในต่างประเทศพบว่า ตลาดทุนในต่างประเทศหลายแห่งได้ปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน ทั้งในด้านความเพียงพอของข้อมูล ความถูกต้อง และทันเวลา

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ สำนักงาน ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=686 โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: nicharee@sec.or.th และ chantima@sec.or.th จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 ม.ค. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top