U จับมือ NOBLE ร่วมพัฒนาที่ดินในกทม.,ขายสินทรัพย์-สิทธิเช่าโรงแรมในยุโรป

บมจ.ยู ซิตี้ (U) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2563 เมื่อ 14 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 39 รายการนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินเพิ่มเติมที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

 1. การเปลี่ยนแปลงราคาและแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดการเข้าทาธุรกรรมการจาหน่ายทรัพย์สินในรายการที่ (5) – (9) ตามข้อ 1 ของหนังสือแจ้งมติเลขที่ U.SET 022/2563 ดังต่อไปนี้
  • 1.1 การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นในบริษัท ราษฎร์บูรณะ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (RBP) ซึ่งจะเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่จะเข้าถือหุ้นใน RBP (ผู้ถือหุ้น RBP) จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และภาระหนี้เงินกู้ที่ RBP มีต่อผู้ถือหุ้น RBP ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของภาระหนี้เงินกู้ทั้งหมดในราคาขายรวมไม่ต่ำกว่า 439,130,753.34 บาท โดย RBP มีทรัพย์สินที่สาคัญ ได้แก่ ที่ดินเปล่า บริเวณตำบลราษฎร์บูรณะ (บางแจงร้อนนอก) อำเภอราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 27 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา
   • ปัจจุบัน บริษัทได้เข้าเจรจาและตกลงร่วมกับ บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมข้างต้น ซึ่งรวมถึงการร่วมกันพัฒนาโครงการบนที่ดินของ RBP ข้างต้นด้วย ทั้งนี้ โนเบิลไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ
  • 1.2 การจำหน่ายไปซึ่งที่ดินเปล่าซึ่งปัจจุบันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ บริเวณตำบลราษฎร์บูรณะ ตำบลบางแจงร้อนใน อาเภอราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 แปลง เนื้อที่รวม 16 ไร่ 2 งาน 38.8 ตารางวา ให้กับบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นร่วมกับผู้ร่วมทุน ในราคาขายไม่ต่ากว่า 463,376,673.86 บาท โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
   • ปัจจุบัน บริษัทได้เข้าเจรจาและตกลงร่วมกับโนเบิลเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมข้างต้น ซึ่งรวมถึงการร่วมกันพัฒนาโครงการบนที่ดินของบริษัทข้างต้นด้วย
  • 1.3 การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นใน บริษัท โปรเจค กรีน จำกัด (PG) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และภาระหนี้เงินกู้ที่ PG มีต่อบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของภาระหนี้เงินกู้ทั้งหมด ในราคาขายรวมไม่ต่ำกว่า 577,865,360.16 บาท โดย PG มีทรัพย์สินที่สาคัญ ได้แก่ ที่ดินเปล่า บริเวณตำบลคูคต อำเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 51 ไร่ 2 งาน 97.7 ตารางวา
   • ปัจจุบัน บริษัทได้เข้าเจรจาและตกลงร่วมกับโนเบิลเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมข้างต้น ซึ่งรวมถึงการร่วมกันพัฒนาโครงการบนที่ดินของ PG ข้างต้นด้วย
  • 1.4 การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นในบริษัท ไพร์ม แอเรีย 9 จำกัด (เดิมชื่อบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที วัน จำกัด) (PA9) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ จำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของจานวนหุ้นทั้งหมด และภาระหนี้เงินกู้ที่ PA9 มีต่อบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของภาระหนี้เงินกู้ทั้งหมด ในราคาขายรวมไม่ต่ากว่า 206,901,978.47 บาท โดย PA9 มีทรัพย์สินที่สาคัญได้แก่ ที่ดินเปล่า บริเวณตาบลห้วยขวาง อาเภอห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จานวน 1 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 6 ไร่ 90.8 ตารางวา
   • ปัจจุบัน บริษัทได้เข้าเจรจาและตกลงร่วมกับโนเบิลเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมข้างต้น ซึ่งรวมถึงการร่วมกันพัฒนาโครงการบนที่ดินของ PA9 ข้างต้นด้วย
 2. การอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินในรายการที่ (12) – (20) และรายการที่ (22) – (37) ตามข้อ 1 ของหนังสือแจ้งมติเลขที่ U.SET 022/2563 (ธุรกรรมจำหน่ายทรัพย์สินในทวีปยุโรป) ก่อนการนำเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายทรัพย์สินในทวีปยุโรป บริษัทฯ จะใช้สิทธิเพิกถอนการจำหน่ายทรัพย์สินในทวีปยุโรป โดยบริษัทฯ จะต้องคืนเงินทั้งหมดที่ได้รับมาจากผู้ซื้อพร้อมทั้งชำระค่าปรับตามสัญญา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • 2.1 การจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ Vienna House Hotelmanagement GmbH (VHHM) โดย VHHM จะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น กับ K5 Beteiligungs GmbH (K5) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ หรือบุคคลที่ K5 กาหนด ซึ่งจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ในราคาขายรวม 28,065.77 ยูโร (หรือประมาณ 1,038,714.14 บาท)
   • (1) เครื่องหมายการค้า “REVO”
   • (2) หุ้นใน VH Dresden Hotelbetriebs GmbH (VH Dresden) จำนวน 25,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้าประกันใดๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ VH Dresden โดย VH Dresden มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House QF Dresden ตั้งอยู่ที่ Neumarkt 1. 01067 Dresden, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 6,073 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 17 ปี
   • (3) หุ้นใน Vienna House Leipzig GmbH (VH Leipzig) จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25,000 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนหุ้นทั้งหมด ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้าประกันใด ๆ ที่มี ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ VH Leipzig โดย VH Leipzig มีทรัพย์สินที่สาคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna Townhouse Bach Leipzig ตั้งอยู่ที่ Thomaskirchhof 13/14. 04109 Leipzig, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 2,752 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 8 ปี
   • (4) หุ้นใน REVO München Hotelbetriebs GmbH (REVO München) จำนวน 25,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้าประกันใด ๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ REVO München โดย REVO München มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Revo Munich ตั้งอยู่ที่ประเทศเยอรมนี (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) เป็นระยะเวลา 20 ปี (เริ่มนับตั้งแต่วันที่โรงแรมเปิดดาเนินงาน)
   • (5) หุ้นใน heptus 365. GmbH (อยู่ระหว่างการเปลี่ยนชื่อเป็น Townhouse Wismar GmbH) (Townhouse Wismar) จำนวน 25,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้าประกันใด ๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ Townhouse Wismar โดย Townhouse Wismar มีทรัพย์สินที่สาคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Stadt Hamburg Wismar ตั้งอยู่ที่ Am Markt 24. 23966 Wismar, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 5,789 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 9 ปี
   • (6) หุ้นใน heptus 366. GmbH (อยู่ระหว่างการเปลี่ยนชื่อเป็น Townhouse Berlin GmbH) (“Townhouse Berlin”) จำนวน 25,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้าประกันใด ๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ Townhouse Berlin โดย Townhouse Berlin มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna Townhouse Goethe Berlin ตั้งอยู่ที่ Goethestraße 87.10623 Berlin, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 2,021 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 4 ปี
  • 2.2 การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นในบริษัทดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ VHHM และภาระหนี้เงินกู้ทั้งหมดที่ Vienna House Germany II GmbH (VHG II) มีต่อ Vienna House Capital GmbH (ผู้ถือหุ้นทางอ้อมใน VHG II) (VHC) โดย VHHM และ VHC จะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นและภาระหนี้เงินกู้กับ HRG Sechste Hotel Management GmbH (HRG) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ HRG กำหนด ซึ่งจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ในราคาขายรวม 3,600,019 ยูโร (หรือประมาณ 133,236,703.19 บาท)
   • (1) หุ้นใน Andel’s Berlin Hotelbetriebs GmbH (Andel’s Berlin) จำนวน 25,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนหุ้นทั้งหมด ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้าประกันใด ๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ Andel’s Berlin โดย Andel’s Berlin มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Andel’s Berlin ตั้งอยู่ที่ Landsberger Allee 106, 10369 Berlin, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 90,000 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 14 ปี
   • (2) หุ้นใน VHE Berlin Hotelbetriebs GmbH (VHE Berlin) จานวน 25,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้ประกันใด ๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ VHE Berlin โดย VHE Berlin มีทรัพย์สินที่สาคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy Berlin ตั้งอยู่ที่ Storkower Str. 162. 10407 Berlin ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 5,852 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 15 ปี
   • (3) หุ้นใน Vienna House Andel’s Cracow Sp. z o.o (เดิมชื่อ UBX Krakow Sp. z o.o) (VH Andel’s Cracow) จำนวน 50 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 ซลอตีโปแลนด์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้าประกันใด ๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ VH Andel’s Cracow โดย VH Andel’s Cracow มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Andel’s Cracow ตั้งอยู่ที่ ul Pawia 3 PL – 31154 Cracow, ประเทศโปแลนด์ เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 10,986 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 39 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 27 ปี
   • (4) หุ้นใน VH Warsaw Hotel Sp. z o.o. (VH Warsaw) จำนวน 100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 50 ซลอตีโปแลนด์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้ำประกัน ใด ๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ VH Warsaw โดย VH Warsaw มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Mokotow Warsaw ตั้งอยู่ที่ ul. Postepu 4, 02-676 Warsaw, ประเทศโปแลนด์ เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 8,194 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 18 ปี
   • (5) หุ้นใน VH Kronberg Hotelbetriebs GmbH (VH Kronberg) จำนวน 25,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้าประกัน ใด ๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ VH Kronberg โดย VH Kronberg มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House MQ Kronberg im Taunus ตั้งอยู่ที่ Bahnhofstrasse 38. 61476 Kronberg, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 4,832 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 19 ปี
   • (6) หุ้นใน VHE Leipzig Hotelbetriebs GmbH (VHE Leipzig) จำนวน 25,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้าประกัน ใด ๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ VHE Leipzig โดย VHE Leipzig มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy Leipzig ตั้งอยู่ที่ Goethestr. 11, 04109 Leipzig, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 9,071 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 17 ปี
   • (7) หุ้นใน Vienna House REVO Katowice Sp. zo.o. (VH REVO) จำนวน 100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 50 ซลอตีโปแลนด์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้าประกันใด ๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ VH REVO โดย VH REVO มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Revo Katowice ตั้งอยู่ที่ประเทศโปแลนด์ (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) เป็นระยะเวลา 20 ปี (เริ่มนับตั้งแต่วันที่โรงแรมเปิดดาเนินงาน)
   • (8) หุ้นใน VHG II จำนวน 25,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้าประกันใด ๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ VHG II และบริษัทย่อยของ VHG II โดย VHG II มีทรัพย์สินที่สาคัญได้แก่
    • (ก) สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy Greifswald ตั้งอยู่ที่ประเทศเยอรมนี (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) เป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปี (เริ่มนับตั้งแต่วันที่โรงแรมเปิดดำเนินงาน)
    • (ข) หุ้นใน Vienna House Rostock GmbH (VHR) จำนวน 3 หุ้น ไม่มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดย VHR มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่
     • 1) สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Sonne Rostock ตั้งอยู่ที่ Neuer Markt 2. 18055 Rostock, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 5,117 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 7 ปี และ
     • 2) สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy Rostock ตั้งอยู่ที่ Steinstraße 7. 18055 Rostock, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 2,064 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 7 ปี
    • (ค) หุ้นใน Vienna House Stralsund GmbH (VH Stralsund) จำนวน 2 หุ้น ไม่มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนหุ้นทั้งหมด โดย VH Stralsund มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Baltic Stralsund ตั้งอยู่ที่ Frankendamm 22. 18439 Stralsund, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 5,504 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 7 ปี
    • (ง) หุ้นใน Vienna House Eisenach GmbH (VH Eisenach) จำนวน 2 หุ้น ไม่มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดย VH Eisenach มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Thüringer Hof Eisenach ตั้งอยู่ที่ Karlsplatz 11. 99817 Eisenach, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 5,461 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 7 ปี
    • (จ) หุ้นใน Vienna House Germany III GmbH (VHG III) จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25,000 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดย VHG III มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Remarque Osnabrück ตั้งอยู่ที่ Natruper-Tor-Wall 1. 49076 Osnabrück, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 6,708 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 29 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 13 ปี
    • (ฉ) หุ้นใน Vienna House Parkhotel Braunschweig GmbH (VH Parkhotel) จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25,000 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดย VH Parkhotel มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Steigenberger Parkhotel Braunschweig ตั้งอยู่ที่ Nimes-Straße 2, 38100 Braunschweig, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 7,009 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 25 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 17 ปี
    • (ช) หุ้นใน Vienna House Easy Potsdam GmbH (VH Easy Potsdam) จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25,000 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดย VH Easy Potsdam มีทรัพย์สินที่สาคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy Potsdam ตั้งอยู่ที่ Zeppelinstraße 136. 14471 Potsdam, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 5,289 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 9 ปี
    • (ซ) หุ้นใน Vienna House Easy Bremen GmbH (VH Easy Bremen) จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25,000 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนหุ้นทั้งหมด โดย VH Easy Bremen มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ 1) สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy Bremen ตั้งอยู่ที่ Breitenweg 28. 28195 Bremen, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 1,892 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 17 ปี และ 2) สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy Mannheim ตั้งอยู่ที่ประเทศเยอรมนี (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) เป็นระยะเวลา 25 ปี (เริ่มนับตั้งแต่วันที่โรงแรมเปิดดำเนินงาน)
    • (ฌ) หุ้นใน Vienna House Easy München GmbH (VH Easy München) จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25,000 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดย VH Easy München มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy München ตั้งอยู่ที่ Nymphenburger Straße 136. 80636 Munich, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 3,523 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 10 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 3 ปี
    • (ญ) หุ้นใน Vienna House Baden-Baden GmbH (VH Baden-Baden) จำนวน 4 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6,250 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดย VH Baden-Baden มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna Townhouse Batschari Baden-Baden ตั้งอยู่ที่ Mozartstraße 8. 76530 Baden-Baden, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 3,019 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 10 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 1 ปี
    • (ฎ) หุ้นใน Vienna House Schaffhausen GmbH (VH Schaffhausen) จำนวน 50 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 ฟรังก์สวิส คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดย VH Schaffhausen มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House zur Bleiche Schaffhausen ตั้งอยู่ที่ Bleicheplatz 1, 8200 Schaffhausen, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 7,504 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 14 ปี
    • (ฏ) หุ้นใน Vienna House Germany IV GmbH (VHG IV) จานวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25,000 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ที่สำคัญได้แก่
     • 1) สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy Mo. Stuttgart ตั้งอยู่ที่ Hauptstraße 26. 70563 Stuttgart เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 6,868 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 10 ปี
     • 2) สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy Osnabrück ตั้งอยู่ที่ Neuer Graben 39. 49074 Osnabrück, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 4,644 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 15 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 9 ปี
     • 3) สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Ernst Leitz Wetzlar ตั้งอยู่ที่ Am Leitz-Park 8. 35578 Wetzlar, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 5,547 ตารางเมตร เป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 17 ปี
 3. การอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินในรายการที่ (38) – (39) ตามข้อ 1 ของหนังสือแจ้งมติเลขที่ U.SET 022/2563 กล่าวคือ การยกเลิกสัญญาเช่ากับผู้ให้เช่าสิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy Raunheim ซึ่งถือโดย VHE Raunheim Hotelbetriebs GmbH และการยกเลิกสัญญาเช่ากับผู้ให้เช่าสิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy Wroclaw ซึ่งถือโดย VHE Wroclaw Hotel Sp. z o.o. (“ธุรกรรมการยกเลิกสัญญาเช่าโรงแรม”) โดยไม่นำเสนอธุรกรรมการยกเลิกสัญญาเช่าโรงแรมเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ เนื่องจากมีความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่น ๆ โดยมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 2.45 โดยคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อคำนวณขนาดรายการข้างต้นรวมกับธุรกรรมในครั้งนี้จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 14.57 และคาดว่าจะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนทางบัญชีจากธุรกรรมจำหน่ายทรัพย์สินเป็นจำนวนประมาณ 4,303,282,123.88 บาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 ม.ค. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top