บัญชีกลางแนะผู้ป่วยใช้สิทธิรับยาที่บ้าน ลดโอกาสเสี่ยงโควิดจากการไปรพ.

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่นั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมสนับสนุนนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รวมทั้งลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มของผู้ป่วยเก่าที่จำเป็นต้องเดินทางมารับยาที่โรงพยาบาล

กรมบัญชีกลาง จึงได้นำหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหลักเกณฑ์การต่ออายุการรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบาลโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 เผยแพร่ให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวได้ทราบอีกครั้ง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

  1. ผู้ป่วยเก่าของสถานพยาบาล สามารถรับยาที่บ้านได้ เพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทางมายังสถานพยาบาลในช่วงที่เกิดการระบาดของโรค การจัดส่งยาให้ดำเนินการได้ด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
    • จัดส่งยาให้ผู้ป่วยโดยตรง โดยใช้ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ หรือไปรษณีย์ตอบรับปลายทาง โดยให้เก็บเลขพัสดุที่จัดส่งไว้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
    • จัดส่งยาไปยังหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือสถานที่ที่สถานพยาบาลของทางราชการได้จัดเตรียมไว้ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ส่งมอบยาให้ผู้ป่วย โดยให้ออกใบรับยาไว้เป็นหลักฐานเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
  2. การต่ออายุรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบาลโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ยังสามารถดำเนินการต่ออายุได้ โดยให้สถานพยาบาลที่ใบรับรองการต่ออายุการรับรองมาตรฐานการรักษาฯ มีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน ปฏิบัติตามแนวทางตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4 /ว 150 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 จนกว่ากรมบัญชีกลางจะแจ้งให้สถานพยาบาลปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเดิม

“ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้เวียนแจ้งหลักเกณฑ์ฯ รายละเอียดให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ และกรมบัญชีกลางขอเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน”

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 ม.ค. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top