TEAMG จับมือพันธมิตรรับเป็นที่ปรึกษา ADB ในโครงการ Climate Change จ.น่าน

นายอภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ (TEAMG) เปิดเผยว่า บริษัทฯ จับมือกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และ บริษัท นิปปอน โคเอะ จำกัด ร่วมเป็นที่ปรึกษาสนับสนุนความช่วยเหลือทางวิชาการให้กับธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ในโครงการ “การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตร เพื่อเพิ่มการฟื้นตัว และความยั่งยืนในพื้นที่สูง (Climate Change Adaptation in Agriculture for Enhanced Recovery and Sustainability of Highlands)”

ทั้งนี้ ได้ร่วมกันคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย ใน ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการ เนื่องจากเป็นพื้นที่มีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งเป็นพื้นที่สูงที่ประสบปัญหาการชะล้างพังทลายของดินและการขาดแคลนน้ำ

โดย ADB ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการคลัง ประเทศญี่ปุ่น ผ่านกองทุนเพื่อการลดความยากจนของรัฐบาลญี่ปุ่น มีระยะเวลาดำเนินงานโครงการ 3 ปี พร้อมสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่สูงได้เรียนรู้วิธีการและแนวทางการปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การรับมือและปรับตัวกับภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากขึ้น รวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ตามบริบทที่เหมาะสมกับพื้นที่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สำหรับผลสำเร็จของโครงการฯ ได้กำหนด 4 ผลผลิต คือ

  • ผลผลิตที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานสำหรับประเมินความเปราะบางของเกษตรพื้นที่สูงดีขึ้น
  • ผลผลิตที่ 2 มีระบบการเกษตรที่เท่าทันต่อสภาพภูมิอากาศ
  • ผลผลิตที่ 3 ผลิตภัณฑ์การเกษตรมีคุณภาพ มูลค่า และความเชื่อมโยงกับตลาดเพิ่มขึ้น
  • ผลผลิตที่ 4 ส่วนราชการท้องถิ่นและชุมชนเกษตรสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มขึ้น

“บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการร่วมพัฒนาจังหวัดน่าน ช่วยให้ชุมชนฟื้นตัว จากผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลดความยากจน ความเหลื่อมล้ำของรายได้และความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มความสามารถในการปรับตัวของชุมชนบนพื้นที่สูง รวมถึงการจัดการระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ต่อไป”

นายอภิชาติ กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ม.ค. 64)

Tags: , , , , , , , , , ,
Back to Top