ครม.เห็นชอบเพิ่มช่องทางยื่นคำขออนุญาต-แจ้งผลขายสุรา,ยาสูบ,ไพ่ผ่านออนไลน์

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมฯ อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการอนุญาตขายสุรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตขายยาสูบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงการอนุญาตขายไพ่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงการอนุญาตขายสุรา พ.ศ.2560 กฎกระทรวงการอนุญาตขายยาสูบ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงอนุญาตขายไพ่ พ.ศ. 2560 เพื่อให้สอดคล้องตามแผนการยกระดับการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) และอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน

โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดเพิ่มช่องทางการดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ยื่นคำขอกับเจ้าพนักงานสรรพสามิตในการ

  • 1) ยื่นคำขอ
  • 2) แจ้งผลการตรวจสอบคำขอ
  • 3) แก้ไขเพิ่มเติมคำขอ
  • 4) การส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
  • 5)การแจ้งผลการพิจารณาคำขอ สำหรับการขออนุญาตและการอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ ในลำดับต่อไป จะส่งร่างกฎกระทรวงทั้ง 3 ฉบับ ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 ม.ค. 64)

Tags: , , , , , ,
Back to Top