TISCO เสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น 500 ลบ.ดอกเบี้ย 0.75% ให้สถาบัน 28 ม.ค.

บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น อายุ 91 วัน มูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในวันที่ 28 ม.ค.64 ผ่านธนาคารทิสโก้ ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท อยู่ที่ A- แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” เมื่อวันที่ 17 เม.ย.63

บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัทในครั้งนี้เพื่อใช้ในการบริหารสภาพคล่องและใช้ในการดำเนินงานทั่วไปของบริษัท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 270 วัน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ม.ค. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top