KBANK คลอด 4 มาตรการบรรเทาผลกระทบโควิดระลอกใหม่ มีผล 1 ม.ค.-30 มิ.ย.

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าจากผลกระทบโควิด-19 เพิ่มเติมเพื่อลดภาระทางการเงิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2564 ดังนี้

มาตรการประเภทที่ 1 ลดอัตราดอกเบี้ยให้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องลงทะเบียนและไม่ต้องติดต่อธนาคาร สำหรับลูกค้าบุคคลทุกราย

 • บัตรเครดิตกสิกรไทย ลดดอกเบี้ย จาก 18% เหลือ 16 %
 • บัตรเงินด่วน Xpress Cash ลดดอกเบี้ยจาก 28% เหลือ 25%
 • สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ลดดอกเบี้ยจาก 28% เหลือ25%
 • สินเชื่อรถ KLeasing สินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ ลดดอกเบี้ยจาก 28% เหลือ 24%

มาตรการประเภทที่ 2 มอบทางเลือกช่วยเหลือเพิ่มเติม สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคล

 • ลูกค้าสินเชื่อบัตรเครดิตกสิกรไทย ธนาคารมอบมาตรการช่วยเหลือเพิ่ม 2 ทางเลือก

ทางเลือกที่ 1 พักชำระเงินต้น จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 รอบบัญชี
ทางเลือกที่ 2 เปลี่ยนยอดคงค้าง เป็นผ่อนชำระ 48 งวด ดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี (ธนาคารอาจพิจารณายกเลิกบัตร กรณีเลือกทางเลือกนี้)

 • บัตรเงินด่วน Xpress Cash ธนาคารมอบมาตรการช่วยเหลือเพิ่ม 2 ทางเลือก

ทางเลือกที่ 1 พักชำระเงินต้น จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 รอบบัญชี
ทางเลือกที่ 2 เปลี่ยนยอดคงค้าง เป็นผ่อนชำระ 48 งวด ดอกเบี้ยพิเศษ 22% ต่อปี (ธนาคารอาจพิจารณายกเลิกบัตร กรณีเลือกทางเลือกนี้)

 • สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ธนาคารมอบมาตรการช่วยเหลือเพิ่ม 2 ทางเลือก

ทางเลือกที่ 1 พักชำระเงินต้น จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 รอบบัญชี
ทางเลือกที่ 2 ลดค่างวด 30% ของค่างวดเดิม เป็นเวลา 6 เดือน ดอกเบี้ยพิเศษ 22% ต่อปี

 • สินเชื่อบ้านกสิกรไทย ธนาคารมอบมาตรการช่วยเหลือเพิ่ม 3 ทางเลือก

ทางเลือกที่ 1 จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยและลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.1% เป็นเวลา 3 เดือน
ทางเลือกที่ 2 ลดค่างวด 50% ของค่างวดเดิม เป็นเวลา 3 เดือน
ทางเลือกที่ 3 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน

มาตรการประเภทที่ 3 มอบทางเลือกช่วยเหลือเพิ่มเติม สำหรับลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจ

 • สินเชื่อเงินด่วนแบบผ่อนระยะยาวเพื่อธุรกิจ Xpress Loan – Long Term Loan มอบมาตรการช่วยเหลือเพิ่ม 3 ทางเลือก

ทางเลือกที่ 1 จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน
ทางเลือกที่ 2 ลดยอดผ่อนชำระ 30% เป็นเวลา 3 เดือน
ทางเลือกที่ 3 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน

มาตรการประเภทที่ 4 มอบทางเลือกช่วยเหลือเพิ่มเติม สำหรับลูกค้าสินเชื่อรถ KLeasing

 • สินเชื่อรถช่วยได้ประเภทจำนำทะเบียนรถ มอบมาตรการช่วยเหลือเพิ่ม ลดค่างวด 30% ของค่างวดเดิม ตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี
 • สินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถ / สินเชื่อรถ (รถใหม่) / สินเชื่อรถ (รถใช้แล้ว) มอบมาตรการช่วยเหลือเพิ่ม 2 ทางเลือก

ทางเลือกที่ 1 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือน
ทางเลือกที่ 2 ลดค่างวด 50% ของค่างวดเดิม เป็นเวลา 6 เดือน โดยขยายเวลาผ่อนชำระอีก 3 เดือน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ม.ค. 64)

Tags: , , , , , ,
Back to Top