จับตา ครม.วันนี้ พิจารณามาตรการเยียวยาผู้ประกันตน ม.33

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต้องจับตาว่ากระทรวงแรงงาน และ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะเสนอแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาจากผลกระทบของโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 ขึ้นมาหารือในที่ประชุม ครม.วันนี้หรือไม่

รวมถึงที่ประชุมครม. จะพิจารณากรอบเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งในเบื้องต้น ครม.พร้อมไปชี้แจงต่อสภาฯ ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. โดยนายกรัฐมนตรี ได้ให้เลื่อนการประชุม ครม.ในสัปดาห์หน้าจากวันที่ 16 ก.พ. ขึ้นมาเป็นวันที่ 15 ก.พ.แล้ว

ส่วนวาระการพิจารณาที่น่าสนใจ มีดังนี้ กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอร่างกฎกระทรวง กำหนดลักษณะและสี ของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถ และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ฉบับที่..) พ.ศ… (กำหนดแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษ)

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมรายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนพิการ กรณีการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะของคนพิการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (Thailand AI Ethic( Guideline)

สำนักงานอัยการสูงสุด เสนอขอความเห็นชอบท่าทีของฝ่ายไทยต่อการเสนอขอภาคยานุวัติสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันละกัน ในเรื่องทางอาญาในภูมิภาคอาเซียนของสาธารณรัฐคาซัคสถานและสาธารณรัฐอินเดีย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2564

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (2 ก.พ. 64)

Tags: , , , , , , , , , ,
Back to Top