AOT ร่วมทุนกับ “ทาฟ่า” ตั้งบริษัททำธุรกิจบริหารโครงการสินค้าเน่าเสียง่าย

บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) แจ้งว่า ทอท. ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท ทาฟ่า คอนซอร์เที่ยม จำกัด (ทาฟ่า) จัดตั้งบริษัท ท่าอากาศยานไทย ทาฟ่า โอเปอร์เรเตอร์ จำกัด (AOT TAFA Operator Company Limited) โดยมีวัตถุประสงค์ในการบริหารโครงการเกี่ยวกับสินค้าเน่าเสียง่าย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย ทาฟ่า โอเปอร์เรเตอร์ จำกัด มีทุนจดทะเบียนจำนวน 35 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 336,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 14,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เรียกชำระค่าหุ้นครั้งแรกจากผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ AOT ถือหุ้น จำนวน 171,500 หุ้น ร้อยละ 49 ส่วน ทาฟ่า ถือหุ้นสามัญ จำนวน 164,500 หุ้น ร้อยละ 47 และถือหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 14,000 หุ้น ร้อยละ 4 (โดยให้หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเช่นเดียวกับหุ้นสามัญ ยกเว้น เรื่องสิทธิ การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ใช้สัดส่วน 10 หุ้น ต่อ 1 เสียง)

คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 7 คน โดยเป็นกรรมการที่เสนอชื่อโดย ทอท. จำนวน 4 คน ทาฟ่า จำนวน 3 คน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ และขยายการดำเนินงานทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงการร่วมลงทุนในธุรกิจท่าอากาศยานกับพันธมิตรทางธุรกิจในกิจการต่าง ๆ เพื่อให้ ทอท.สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันการเป็นศูนย์กลางทางการบินในภูมิภาคของ ทอท.ที่ยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ทอท.และประเทศชาติโดยรวม

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 ก.พ. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top