ก.ล.ต. เตรียมยกเว้นการยื่นขออนุญาต-filing กรณีขายวอร์แรนต์ต่อผถห.-เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูฯ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎเกณฑ์ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพและหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อผู้ถือหุ้นแบบ PPO หรือต่อเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการให้สามารถทำได้โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (filing) ก่อนการเสนอขาย เพื่อลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายของภาคธุรกิจ ตามโครงการ Regulatory Guillotine

ก.ล.ต. มีแนวคิดจะปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกและเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ ได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (warrant) และหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมถึงหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพ ให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยยังคงมีเครื่องมือและกลไกอื่นที่สามารถคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของผู้ลงทุน ดังนี้

  • (1) บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหาชนจำกัดที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลตามมาตรา 56 สามารถเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพและหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพ ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นแบบ PPO หรือเจ้าหนี้เพื่อเป็นการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลล้มละลายกลางให้ความเห็นชอบแล้ว โดยได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไปและได้รับยกเว้นการยื่นแบบ filing ทั้งนี้ ให้เสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายแบบ PPO หรือภายในระยะเวลาที่แผนฟื้นฟูฯ กำหนด แล้วแต่กรณี
  • (2) กรณีการเสนอขายแบบ PPO ซึ่งหลักทรัพย์แปลงสภาพอาจมีการซื้อขายหรือโอนเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิมไปเป็นของบุคคลอื่น ทำให้บุคคลที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพอาจไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมเสมอไป บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติมในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์การออกและเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพแบบ Right Offering ซึ่งผู้ที่จะใช้สิทธิอาจไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม อันได้แก่ ลักษณะของหลักทรัพย์แปลงสภาพ มาตรการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น เป็นต้น

ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการการปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นแก่ภาคธุรกิจ (Regulatory Guillotine) ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ที่ เว็บไซต์ ก.ล.ต. ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail : corporat@sec.or.th จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2564

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (8 ก.พ. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top