ก.ล.ต. เตรียมความพร้อมบริษัทจดทะเบียนจัดทำแบบ 56-1 One Report

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตรียมความพร้อมให้บริษัทจดทะเบียนสามารถเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 One Report จัดทำคู่มือเพื่อเป็นแนวทาง พร้อมคลิปการบรรยายและ FAQ โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่าน เว็บไซต์

ตามที่ ก.ล.ต. ได้ออกประกาศปรับปรุงการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยได้รวมการรายงานทั้งสองแบบเข้าด้วยกันและเรียกว่าแบบ 56-1 One Report เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 รวมทั้งปรับปรุงแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) ทั้งบริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับแบบ 56-1 One Report ที่ต้องจัดทำเมื่อเป็นบริษัทจดทะเบียนแล้วด้วย

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจและนำไปสู่พัฒนาการของตลาดทุนโดยรวม ซึ่งเป็นหนึ่งในการดำเนินนโยบายที่สำคัญภายใต้แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน ก.ล.ต. ปี 2563 – 2565

โดยการจัดทำแบบ 56-1 One Report นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระให้แก่บริษัทจดทะเบียนในการจัดทำและจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ยังเป็นการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนให้สะท้อนการประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การเปิดเผยนโยบาย เป้าหมาย และผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนทั้งในมิติสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

ทั้งนี้ แบบ 56-1 One Report จะเริ่มใช้บังคับกับการยื่นรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยให้ส่งภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี และใช้สำหรับแบบ filing ที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ขณะที่ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เริ่มใช้ในการยื่นแบบ filing ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทจดทะเบียน สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำคู่มือการเปิดเผยแบบ 56-1 One Report สำหรับเป็นแนวทางให้กับบริษัทจดทะเบียนในการเปิดเผยข้อมูล และจัดทำ webpage One Report เพื่อรวบรวมและเผยแพร่คลิปวิดีโอการบรรยายให้สามารถดูเนื้อหาย้อนหลังได้ รวมถึง FAQ เพื่อรวบรวมคำถามคำตอบจากบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับ One Report รวมทั้งการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดอบรมดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถติดตามได้ที่ เว็บไซต์

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 ก.พ. 64)

Tags: , , , , , , ,