JMART เปิดทาง TIS เป็นพันธมิตรใหม่เข้าถือหุ้น เจ เวนเจอร์ส 16.67%

บมจ.เจ มาร์ท (JMART) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นในบริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด โดยบริษัทและผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นในบริษัทย่อยตกลงจะลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยเพื่อให้นักลงทุนคือTIS Inc (TIS) เข้าถือหุ้นบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 16.67

ในการดำเนินการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทย่อยจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน

100,000,000 บาท เป็น 120,000,000 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท ในราคาหุ้นละ 92 บาท มูลค่ารวม 184 ล้านบาท เพื่อออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และบริษัทและผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นของบริษัทย่อยจะสละสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อให้ TIS สามารถเข้าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวน 2,000,000 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 16.67% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มทุน บริษัทจะมีสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 66.6 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทย่อย ซึ่งมีสิทธิออกเสียงเท่ากับร้อยละ 66.6 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 ก.พ. 64)

Tags: , ,
Back to Top