TMB เปลี่ยนชื่อเป็น “ทหารไทยธนชาต” ชื่อย่อ TTB, ออกหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้บริหารพนักงาน

ธนาคารทหารไทย (TMB) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อธนาคารและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ โดยแก้ไขชื่อเป็น ธนาคารทหารไทยธนชาต (TMBThanachart Bank) นอกจากนี้เพื่อให้เปินไปตามกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนภาพของแบรนด์ (Rebranding) ของธนาคารภายหลังการดำเนินการตามโครงการซื้อหุ้นเพื่อการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารธนชาต มายังธนาคาร

ธนาคารมีแผนจะเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์จาก TMB เป็น TTB ต่อไป โดยการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนชื่อธนาคาร และนายทะเบียนมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 และข้อบังคับข้อ 1 ข้อ 50 และข้อ 51 ของธนาคารเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อธนาคาร

พร้อมอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของธนาคารเพื่อให้วัตถุประสงค์ของธนาคารครอบคลุมและรองรับการประกอบธุรกิจที่จะได้รับโอนจากธนาคารธนชาต และ/หรือการประกอบธุรกิจของธนาคารที่อาจมีขึ้นในอนาคต

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคาร และ TBANK (โครงการ 2021 TMB Stock Retention Program) เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 305 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.15 บาท อายุโครงการ 3 ปี นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติโครงการ 2021 TMB Stock Retention Program

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 454,937,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท ดังนี้

  1. จำนวนไม่เกิน 305 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคาร และธนาคารธนชาต (TBANK) ภายใต้โครงการ 2021 TMB Stock Retention Program และ
  2. จำนวนไม่เกิน 149,937,500 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร และ TBANK ภายใต้โครงการ 2019 TMB Stock Retention Programที่ยังคงมีผลอยู่

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ก.พ. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top