มท.โอนงบอุดหนุนเบี้ยคนชรา-คนพิการ รอบ มี.ค. หลังถูกวิจารณ์เรียกคืนเงิน

รายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) ได้ส่งหนังสือเวียน 2 ฉบับ แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป “เบี้ยคนชราและคนพิการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ่ายเงินวันที่ 10 มีนาคม 2564 เป็นโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (มีนาคม) จำนวน 1,785,160 ราย วงเงิน 1,672 ล้านบาท และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (มีนาคม) จำนวน 1,901 ราย วงเงิน 1.14 ล้านบาท

โดยทั้ง 2 ฉบับ กรมบัญชีกลาง จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจ่ายเงินแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แต่ อปท.จะเป็นหน่วยงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับให้จ่ายเบี้ยทั้ง 2 ส่วน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการของ อปท. พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อปท. พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด

โดยก่อนหน้านี้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดสรรเงินก้อนนี้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ธ.ค.63 เป็นเบี้ยคนชรา งวดที่ 2 ( ม.ค.-มี.ค.64) วงเงิน 16,393 ล้านบาท และเป็นเบี้ยคนพิการ งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.64) วงเงิน 2,888 ล้านบาท

สำหรับเงินที่จัดสรรทั้ง 2 โครงการ เป็นการจัดสรรครั้งแรก ภายหลังมีข่าว อปท. และกรมบัญชีกลาง เรียกเก็บเงินเบี้ยผู้สูงอายุคืนรวมดอกเบี้ย ในกรณีซ้ำซ้อนกับผู้สูงอายุที่ได้รับเงินบำนาญพิเศษ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ก.พ. 64)

Tags: , , ,
Back to Top