SSP เพิ่มทุน 447.17 ล้านหุ้น รองรับหุ้นปันผล-แจกวอร์แรนต์ SSP-W1, SSP-W2

บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2564 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) ครั้งที่ 1 ใช้ชื่อย่อ SSP-W1 ในจำนวนไม่เกิน 101,420,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรรที่ 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิSSP-W1

โดยมีอายุ 8 เดือนนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 โดยมีอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 12 บาท/หุ้น ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้วันที่ 15 มิ.ย.2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร SSP-W1 (Record Date) และกำหนดให้วันที่ 22 มิ.ย.64 เป็นวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ให้ผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ มีมติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) ครั้งที่ 2 ใช้ชื่อย่อ SSP-W2 ในจำนวนไม่เกิน 253,550,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ทั้งนี้ มีอายุ 3 ปี 11 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 โดยมีอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 18-24 บาท/หุ้น โดยกำหนดให้วันที่ 15 มิ.ย.2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร SSP-W2 (Record Date) และกำหนดให้วันที่ 22 มิ.ย.64 เป็นวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ให้ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ยังมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 447,170,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 922 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,369.17 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 447.17 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวนไม่เกิน 92.20 ล้านหุ้น, รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จำนวนไม่เกิน 101.42 ล้านหุ้น และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จำนวนไม่เกิน 253.55 ล้านหุ้น

พร้อมกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 28 เม.ย.2564

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ก.พ. 64)

Tags: , ,
Back to Top