BWG เพิ่มทุน General Mandate 400 ล้านหุ้นเตรียมขาย PP, กู้เงินจาก ETC 350 ลบ.

บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,037,779,725 บาท เป็น 1,137,779,725 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มูลค่ารวม 100,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 400,000,000 หุ้น โดยจะเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด

พร้อมทั้งอนุมัติการกู้ยืมเงินจาก บมจ.เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ (ETC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ BWG ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวม 51.07% ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ ETC ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 350 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี ระยะเวลากู้ยืมเงิน 3 ปี รวมมูลค่าวงเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 402,197,145 บาท เพื่อใช้บริหารสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 มี.ค. 64)

Tags: , , ,
Back to Top