ก.ล.ต. เพิ่มใบอนุญาตตัวกลางด้านตราสารทุน-การจัดการกองทุนส่วนบุคคล มีผล 3 มี.ค.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพิ่มใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ใหม่อีก 2 ประเภท ได้แก่ ใบอนุญาตในการเป็นตัวกลางด้านตราสารทุน หรือ ใบอนุญาตแบบ จ (ใบ จ) และใบอนุญาตการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ใบ PF) เพื่อส่งเสริมการแข่งขันโดยเปิดให้ประกอบธุรกิจได้ตามความถนัดและช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบธุรกิจ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2564

สืบเนื่องจากมีผู้ประสงค์จะให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์เฉพาะด้าน เช่น การเป็นตัวกลางให้บริการนายหน้า ค้า จัดจำหน่ายเฉพาะตราสารทุน หรือ การจัดการกองทุนส่วนบุคคล แต่ไม่สามารถทำได้ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม เนื่องจากโครงสร้างใบอนุญาตตามกฎกระทรวงที่มีอยู่ปัจจุบัน เป็นใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์รวมหลายประเภทธุรกิจและทุกหลักทรัพย์ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตที่สูง และไม่สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ประสงค์จะให้บริการเฉพาะด้าน

ก.ล.ต. จึงปรับปรุงกฎกระทรวงโดยเพิ่มเติมใบอนุญาตแบบ จ สำหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็นตัวกลางเฉพาะตราสารทุน และเพิ่มใบอนุญาตเฉพาะการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถขอรับใบอนุญาตที่สอดรับกับรูปแบบการประกอบธุรกิจด้วยต้นทุนที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น และไม่เป็นภาระกับผู้ประกอบธุรกิจเกินความจำเป็น โดยจะส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและการแข่งขันในตลาดทุน ในขณะเดียวกันจะช่วยให้ผู้ลงทุนมีโอกาสเพิ่มขึ้นในการเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพตรงกับความต้องการอีกด้วย โดยกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2564

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้แก้ไขประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจรายเดิมสามารถเปลี่ยนใบอนุญาตเป็นใบ จ หรือใบ PF เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจที่ประสงค์จะดำเนินการ โดยสามารถนำค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ได้ชำระแล้วในอดีตมาเป็นส่วนลดของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหม่ รวมทั้งปรับปรุงให้สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะสามารถขอรับใบ จ และใบ PF ได้ ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบ PF สามารถขอรับใบอนุญาตการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 มี.ค. 64)

Tags: , ,
Back to Top