PLANET แจ้ง 2 ผู้ถือหุ้นใหญ่ทำดีลขายบิ๊กล็อต 11.2% ไม่กระทบการดำเนินธุรกิจ

บมจ.แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย (PLANET) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 บริษัทได้รับแจ้งว่า นายประพัฒน์รัฐเลิศกานต์ และ Mr. Trevor John Thompson ได้ทำรายการขายหุ้นสามัญของบริษัท รวมจำนวน 28,000,000 หุ้น ร้อยละ 11.2 ของทุนชำระแล้วของบริษัทผ่านกระดานซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big Lot) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายการดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุมบริษัท นโยบายการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และการทำรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายการทำคำเสนอซื้อทั้งหมดของกิจการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 มี.ค. 64)

Tags: , , ,
Back to Top