ก.ล.ต.เล็งทบทวนวิธีคำนวณค่าธรรมเนียมประจำปี บจ.ที่ไม่ส่งงบการเงินรอบปีบัญชี

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการทบทวนวิธีการคำนวณค่าธรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ไม่ส่งงบการเงินประจำรอบปีบัญชีล่าสุดภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยให้คำนวณค่าธรรมเนียมจากข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินอื่นที่ยื่นต่อ ก.ล.ต. ล่าสุด เช่น งบรายไตรมาส งบครึ่งปี เพื่อให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น ตามแนวทาง Regulatory Guillotine

เนื่องจากหลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัทจดทะเบียนที่ใช้บังคับตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีต่อ ก.ล.ต. โดยคำนวณตามส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในงบการเงินประจำรอบปีบัญชีล่าสุดที่บริษัทได้ยื่นต่อ ก.ล.ต. และหากมีบริษัทจดทะเบียนที่ไม่ได้ส่งงบการเงินประจำปีล่าสุดภายในระยะเวลาที่กำหนด ก.ล.ต. จะนำส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินประจำปีก่อนหน้ามาใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียม แม้ว่าบริษัทนั้นจะส่งงบการเงินอื่นที่มีข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันมากกว่าต่อ ก.ล.ต. แล้ว เช่น งบไตรมาส และงบครึ่งปี ของปีบัญชีปัจจุบัน เป็นต้น

ก.ล.ต. จึงมีแนวทางการทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมประจำปีของบริษัทจดทะเบียนที่ไม่ส่งงบการเงินประจำรอบปีบัญชีงวดล่าสุดภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยให้คำนวณค่าธรรมเนียมตามส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินล่าสุดที่ยื่นต่อ ก.ล.ต. ก่อนหรือ ณ วันที่ 31 มีนาคมของปีที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมประจำปี เพื่อให้การคำนวณค่าธรรมเนียมอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=706 หรือโทรสาร 0-2263-6099 หรือทาง e-mail ที่ corporat@sec.or.th จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2564

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 มี.ค. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top