ก.ล.ต.ลดค่าธรรมเนียมให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์มีผลตั้งแต่ 25 มี.ค.64

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศลดอัตราค่าธรรมเนียมรายปีที่ต้องชำระในปี 2564 ให้แก่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกประเภท และขยายเวลาการชำระออกไปถึงสิ้นปี เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อเนื่องจากปี 2563 พร้อมกับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ทวนสอบก๊าซเรือนกระจกของบริษัท เพื่อส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 25 มีนาคม 2564

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า เพื่อเป็นการลดภาระให้แก่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก.ล.ต. จึงออกประกาศมาตรการผ่อนปรนเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (ค่าธรรมเนียมรายปี) ในปี 2564 ซึ่งเป็นมาตรการต่อเนื่องจากปี 2563 ดังนี้

  • (1) ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี สำหรับบริษัทจดทะเบียนขนาดเล็กที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 500 ล้านบาท และบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ประเภทอื่นนอกจากหุ้น เช่น หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
  • (2) ลดค่าธรรมเนียมรายปี สำหรับบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางขึ้นไปที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 500 ล้านบาท ในอัตราร้อยละ 30 ของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ และขยายระยะเวลาจากที่ต้องชำระภายในเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นภายในเดือนธันวาคม 2564

นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมตลาดทุนที่เอื้อต่อการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Capital Market) ก.ล.ต. จึงออกประกาศมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ทวนสอบก๊าซเรือนกระจกของบริษัท โดยบริษัทสามารถนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาลดหย่อนค่าธรรมเนียมรายปีและแบบ filing ที่ต้องชำระแก่ ก.ล.ต. ตั้งแต่ปี 2564 – 2566 (สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ สิ้นปี 2563 – 2565) ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อปี เพื่อลดภาระให้กับภาคธุรกิจ

ทั้งนี้ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่จะได้รับการผ่อนปรนค่าธรรมเนียมรายปีในปี 2564 และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ทวนสอบก๊าซเรือนกระจก จะต้องเป็นบริษัทที่ไม่เคยถูกเปรียบเทียบความผิดหรือถูกกล่าวโทษอันเนื่องจากไม่สามารถจัดทำและนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และได้ชำระค่าธรรมเนียมรายปีภายในกำหนดเวลา โดยประกาศค่าธรรมเนียมดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 มี.ค. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top