PTTEP ตั้ง ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย เป็นประธานบอร์ด มีผล 8 เม.ย.นี้

บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มีมติเลือกตั้งนายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ปตท.สผ. พร้อมแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่

พลเรือเอกธนะรัตน์ อุบล ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 เม.ย. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top