สวนดุสิตโพลชี้วันหยุดไทยเหมาะสม โควิดระบาดเปลี่ยนพักผ่อนที่บ้านแทน

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “วันหยุดของคนไทย” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,447 คน สำรวจวันที่ 6-15 เมษายน 2564 พบว่า ประชาชนเห็นว่าวันหยุดของไทยมีจำนวนเหมาะสม ร้อยละ 53.28 ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับวันขึ้นปีใหม่มากที่สุดร้อยละ 81.30 กิจกรรมที่นิยมทำในวันหยุด คือ พักผ่อน ร้อยละ 73.39 รองลงมาคือ อยู่กับครอบครัว ร้อยละ 70.69

กิจกรรมที่เคยทำแล้วต้องเปลี่ยนไปเมื่อมีโควิด-19 คือ การเดินทางท่องเที่ยว ร้อยละ 58.95 ข้อดีของการมีวันหยุดหลายวันคือ ได้พักผ่อนอยู่กับบ้าน ร้อยละ 79.78 ข้อเสียคือกระทบต่อการทำงานและรายได้ ร้อยละ 58.36 ภาพรวมประชาชนเห็นด้วยกับการประกาศวันหยุดพิเศษเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ร้อยละ 62.34

เป็นที่ยอมรับว่าโควิด-19 กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก รัฐจึงออกมาตรการเพิ่มวันหยุดเพื่อจูงใจให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น หวังเม็ดเงินนับหมื่นล้านบาทหมุนเวียนในระบบ

ทั้งนี้จากผลการสำรวจจะเห็นได้ว่าประชาชนมองว่าการมีวันหยุดนั้นถึงแม้จะทำให้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นแต่ก็เป็นการเพิ่มรายจ่าย ดังนั้นมาตรการ เพิ่มวันหยุดจึงให้ประโยชน์กับประชาชนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น เรียกได้ว่า “ถูกใจแต่ยังไม่ทั่วถึง” นั่นเอง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 เม.ย. 64)

Tags: , , ,
Back to Top