INTUCH พุ่ง 7.69% สวน ADVANC หลัง GULF เล็งทำเทนเดอร์สูงถึง 65 บาท/หุ้น

เมื่อเวลา 9.56 น.หุ้น INTUCH ราคาพุ่งขึ้น 7.69% มาอยู่ที่ 63.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.50 บาท มูลค่าซื้อขาย 264.73 ล้านบาท ขณะที่หุ้น ADVANC ราคาไหลลง 0.60% มาอยู่ที่ 167 บาท ลดลง 1.00 บาท มูลค่าซื้อขาย 88.84 ล้านบาท

และ หุ้น GULF ราคาไหลลง 1.53% มาอยู่ที่ 32.25 บาท ลดลง 0.50 บาท มูลค่าซื้อขาย 111.66 ล้านบาท เมื่อเวลา 9.58 น.

บล.เอเซีย พลัส ระบุในบทวิเคราะห์ฯว่า บมจ.อินทัช โฮลดิ้ง (INTUCH) ราคาเป้าหมาย 74.00 บาท มี Sentiment เชิงบวกจากการทำ Tender Offer จาก GULF ที่ราคา 65 บาท(ห่างจากราคาปัจจุบัน 11.1%)

นอกจากนี้ เชื่อว่า ADVANC ฟื้นตัวได้นับจากครึ่งหลังปี 64 (H2/64) จากกำลังซื้อและทยอยฟื้นตัว และลูกค้า 5G ขณะที่ต้นทุนลงทุน 5G คาดเพิ่มจำกัด จากผลชดเชยงบลงทุน 3G ที่ตัดจ่ายครบ ซึ่งทั้ง 2 ส่วน อาจสร้าง Upside กำไรได้ ส่วน THCOM คาดกำไร 9 เดือนปี 64 คุ้มทุน และอาจมี Upside หากการเปลี่ยนสู่ใบอนุญาตปลายปีราบรื่น

เช้านี้ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) เปิดเผยว่า จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติให้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสามัญ บมจ.อินทัช โฮลดิ้ง (INTUCH) ณ วันที่ 16 เม.ย.64 บริษัทได้เข้าถือหุ้นสามัญ INTUCH แล้ว 606,878,314 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 18.93% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ INTUCH

จากนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 เม.ย.อนุมัติให้บริษัทฯ (ก) ลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ INTUCH โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 65.00 บาท และ/หรือโดยการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในราคาที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือวิธีอื่นใด

และ (ข) การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด ของบมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) ในกรณีที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC ตามหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการอยู่ก่อนแล้ว (หลักเกณฑ์ Chain Principle)

สำหรับจำนวนหุ้นสามัญ INTUCH ที่บริษัทจะลงทุนโดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือโดยการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือวิธีอื่นใดจะมีจำนวนทั้งหมดไม่เกิน 2,599,631,112 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 81.07% และในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ บริษัทจะต้องซื้อหุ้นสามัญ INTUCH เพิ่มขึ้นอีกไม่เกิน 1,268,956 หุ้น

นอกจากนี้ ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle ในกรณีที่ผลของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCHน ทำให้บริษัทได้หุ้น INTUCH เพิ่มจนถึงตั้งแต่ 50% ขึ้นไป จะถือว่าบริษัทเข้ามามีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญใน INTUCH ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นใน ADVANC และบมจ.ไทยคม (THCOM) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ก่อนแล้วในสัดส่วน 40.45% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ADVANC และ 41.13% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ THCOM ตามลำดับ ซึ่งมีผลทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน ADVANC และ THCOM ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle

อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน THCOM และอยู่ระหว่างเตรียมการหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. ในการขอผ่อนผันหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน THCOM ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle และข้อผ่อนผันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศที่ทจ. 12/2554

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการผ่อนผันหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะไม่เข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH ในครั้งนี้ซึ่งบริษัทฯ ได้ระบุเหตุดังกล่าวไว้ในเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ

กรณีของ ADVANC บริษัทจะเริ่มทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด ภายหลังจากได้หุ้น INTUCH เพิ่มขึ้นจนถึงสัดส่วนตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ INTUCH และเมื่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH เสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น โดยบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมการหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. ในการขอผ่อนผันระยะเวลาการเริ่มทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle ดังกล่าว และข้อผ่อนผันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หุ้นสามัญ ADVANC ที่บริษัทฯ ต้องรับซื้อในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle จะมีจำนวนทั้งหมดไม่เกิน 2,973,554,313 หุ้น หรือคิดเป็น สัดส่วน 100% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ADVANC และในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ บริษัทฯ จะต้องซื้อหุ้นสามัญ ADVANC เพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนไม่เกิน 1,304,977 หุ้น

ขณะที่ ADVANC เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า GULF แจ้งหากได้หุ้นของ INTUCH เพิ่มขึ้นจนถึงสัดส่วน 50% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ INTUCH จึงจะเริ่มทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC ในราคาหุ้นละ 122.86 บาท

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 เม.ย. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top