ครม.รับทราบผลงานกองทุนยุติธรรมปี 63 ช่วยเหลือปชช.กว่า 5 พันราย

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกองทุนยุติธรรม

โดยกระทรวงยุติธรรมรายงานว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมาได้มีการใช้จ่ายในกิจการของกองทุนยุติธรรมไปทั้งสิ้น 170.47 ล้านบาท ช่วยเหลือประชาชน 5,808 ราย แยกเป็น

การใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี เช่น ค่าจ้างทนายความ ค่าฤชาธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายการพิสูจน์หลักฐาน 23.28 ล้าน การช่วยเหลือประชาชนดำเนินคดี 3,166 ราย แยกเป็นค่าจ้างทนายความ 17.49 ล้านบาท ค่าฤชาธรรมเนียมศาล 5.33 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆเกี่ยวกับการดำเนินคดีเช่น การพิสูจน์หลักฐาน 328,434 บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 120,722 บาท

การขอปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจำเลย 101.21 ล้านบาท ช่วยเหลือประชาชน 2,440 ราย ซึ่งการช่วยเหลือได้พิจารณาจากฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ขอรับความช่วยเหลือมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง มีบุคคลรับรอง มีความประพฤติดี ไม่มีพฤติการณ์ว่าจะหลบหนี, การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนรวม 44,510 บาท ช่วยเหลือประชาชน 52 ราย โดยช่วยเหลือเป็นค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

การให้ความรู้ทางกฎหมาย 3.23 ล้านบาท โดยให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 150 ราย เป็นให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน เช่น กฎหมายที่ดิน กฎหมายครอบครัว มรดก การเข้าใจถึงสิทธิของตนเองและผู้อื่น ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และลดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

นอกจากนี้ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารงานของกองทุน การศึกษาวิจัย และภารกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจการของกองทุนรวม 42.69 ล้านบาท

ทั้งนี้ กองทุนยุติธรรมจัดตั้งตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 มีภารกิจในการเป็นแหล่งทุนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย การละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน บริหารจัดการโดยสำนักงานกองทุนยุติธรรม

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 เม.ย. 64)

Tags: ,
Back to Top