CSP ขยายเวลาปิดทำการรง.สมุทรปราการหลังพบพนักงานติดโควิด 138 ราย

บมจ.ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ (CSP) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 บริษัทได้รับการยืนยันจากสถานพยาบาลว่ามีพนักงาน 1ราย ในส่วนปฏิบัติงานโรงงาน สาขาสมุทรปราการ ใน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีผลตรวจเป็นบวก จึงได้ให้พนักงานเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาล พร้อมดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดภายในองค์กรโดยทันที

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสวัสดิการให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 กับพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ โดยได้มีการจัดให้ตรวจหาเชื้อซ้ำถึง 2 ครั้ง และทางสำนักงานสาธารณสุข จ.สมุทรปราการได้เข้ามาช่วยเหลือตรวจแบบค้นหาเชิงรุกอีกครั้งโดยตรวจแบบ RT-PCR ซึ่งมีความแม่นยำสูง สรุป ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 พบพนักงานติดเชื้อเฉพาะฝั่งโรงงานรวม 138 ราย

ตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อรายแรก ทางบริษัทฯได้ดำเนินการจัดการอย่างถูกต้อง และประพฤติตามคำแนะนำของสำนักงานสาธารณสุข จ.สมุทรปราการ และกรมควบคุมโรค รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด โดยบริษัทฯได้จัดให้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

– บริษัทฯประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาฉีดพ่นฆ่าเชื้อในส่วนของโรงงานผลิต คลังสินค้า หอพักอาศัย และบริเวณโรงงาน

สาขาสมุทรปราการทั้งหมด (Big cleaning and sanitizing service) รวมถึงดำเนินการเพิ่มเติมเป็นพิเศษสำหรับทุกจุดสัมผัสในบริเวณที่พนักงานผู้ติดเชื้อปฏิบัติงานหรือไปติดต่องานด้วย (ดำเนินการหลายครั้งอย่างต่อเนื่อง)

– บริษัทฯได้ทำการตรวจหาเชื้อไวรัสของพนักงานเชิงรุก ตั้งแต่การสัมภาษณ์ การคัดกรอง การเฝ้าระวังติดตาม มีการตรวจเชื้อซ้ำโดยสถานพยาบาลที่ได้รับรองการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้แน่ใจว่าได้ทำการแยกผู้ติดเชื้อทั้งหมดไปยังสถานที่กักตัวและกักตัวพนักงานที่มีความเสี่ยงสูง ที่สัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ป่วย เพื่อป้องกันและยับยั้งโรคดังกล่าวมิให้เกิดการแพร่ระบาดกระจายตัวเป็นวงกว้าง รวมถึงคัดแยกและประสานงานส่งตัวผู้ติดเชื้อไปยังสถานพยาบาลที่รองรับ

– ประกาศปิดทำการโรงงานสาขาสมุทรปราการ และสั่งห้ามพนักงานที่อาศัยในหอพักของบริษัทฯ ห้ามเดินทางออกนอกสถานที่โดยเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 เป็นต้นมา ยกเว้นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศของโรงงานที่มีหน้าที่ในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและผู้มีหน้าที่จัดหาสวัสดิการอาหารและยาให้กบพนักงานที่กักตัว

– ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อสั่งการให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด และมีบทลงโทษอย่างชัดเจน

– ประสานงาน ปฏิบัติตาม ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข จ.สมุทรปราการและกรมควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง เคร่งครัดและโปร่งใส เพื่อหารือร่วมกันในการจัดการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อออกไปสู่สาธารณะ รวมถึงเพื่อให้โรงงานสามารถกลับมาดำเนินการได้อย่างปกติโดยเร็ว

อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯขอแจ้งว่า บริษัทฯยังจำเป็นต้องขยายระยะเวลาปิดทำการสาขาโรงงานสมุทรปราการเพิ่มเติม ต่อไปจนกว่าทางสำนักงานสาธารณสุข จ.สมุทรปราการ จะเห็นควรให้สามารถเปิดทำการได้อีกครั้ง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดแก่ผ้ติดต่อและสังคมโดยรวม

บริษัทฯสาขาสำนักงานใหญ่ (พระราม 3) ได้เตรียมแผนการรองรับการให้บริการต่างๆไว้ให้ท่านสามารถดำเนินการติดต่อได้โดยสะดวก รวมไปถึงหากถึงเวลาได้เปิดทำการอีกครั้ง ทางบริษัทฯจะยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องอีกต่อไป และจะปฏิบัติตามคำแนะนำของสำนักงานสาธารณสุข จ.สมุทรปราการและกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เช่น การพ่นฆ่าเชื้อในส่วนของสถานที่ปฏิบัติงาน บริเวณเก็บสินค้า และทุกสถานที่ที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นนิจ การเฝ้าระวังไม่ให้พนักงานออกไปในที่ชุมชนแออัดหรือสถานที่เสี่ยงภายนอกอีก รวมถึงการตรวจเชื้อซ้ำกับบุคลากรที่ต้องมีหน้าที่ติดต่อกับภายนอกหรือกลุ่มที่อาจมีความเสี่ยง เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทั้งสินค้าและบุคลากรบริการของบริษัทฯจะปลอดภัย ปลอดเชื้อเมื่อออกไปสู่ลูกค้า คู่ค้าและสังคมภายนอก

คาดสูญรายได้ 3%หลังปิดรง. 11 วัน

บริษัทชี้แจงว่า จากที่ปิดทำการสาขาโรงงานสมุทรปราการนั้น บริษัทจัดการกับผลกระทบดังกล่าว ทางฝ่ายขายและการตลาดของบริษัท ฯพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานหาวัตถุดิบและบริการจากผู้ผลิตรวมถึงผู้ขนส่งสินค้ารายอื่นๆที่เป็นคู่ค้าของบริษัท ฯในการผลิตและยังส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ตามความต้องการเท่าที่จะสามารถทำได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยภาวะตลาดเหล็กในปัจจุบันที่วัตถุดิบขาดแคลนและราคาเหล็กสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าหลายรายยังคงยืนยันคำสั่งซื้อกับทางบริษัทฯ และแม้บางรายที่ยกเลิกคำสั่งซื้อ แต่ทางบริษัทฯก็ยังเชื่อว่าจะมีรายอื่นๆที่มารองรับด้วยราคาตลาดที่สูงขึ้นแทนได้

อย่างไรก็ตาม หากวิเคราะห์ถึงความเสียหายเบื้องต้นของบริษัทฯในขณะนี้ที่ปิดทำการต้งแต่วันที่ 22 เม.ย.64 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันรวม 11 วันนั้นคิดสูญเสียรายได้ไปประมาณ 3% ของรายได้ทั้งปี (อ้างอิงจากยอดรายได้ 150 ลบ.ในเดือน เม.ย.63 ที่มีวันทำงาน 22 วัน)

ปัจจุบันทางบริษัทได้ประสานงานส่งตัวผู้ติดเชื้อทั้งหมดที่กล่าวไปในเบื้องต้นให้กับสถานพยาบาลและโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนกลุ่มพนักงานที่จัดเป็นกลุ่มเสี่ยงก็ยังคงกักตัวตามมาตรการที่ได้แจ้งไปข้างต้น ทางฝ่ายบริหารจึงอยู่ระหว่างการหารือกับทางเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข จ.สมุทรปราการ เพื่อขอความเห็นสมควรในการเปิดทำการโรงงานสาขาสมุทรปราการของบริษัทฯอีกครั้ง คาดการณ์ว่าน่าจะสามารถเปิดทำการได้อีกครั้งในช่วงสัปดาห์หน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 พ.ค. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top