ครม.รับทราบความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติขจัดความยากจน 4 แนวทาง

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) รับทราบความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศเดือนมีนาคม 2564 ในเรื่องกลไกการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับอำนวยการ ระดับอำนวยการปฏิบัติการ และระดับปฏิบัติการ และได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

สำหรับกลไกขจัดความยากจนจะใช้ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) โดยมีเป้าหมายการพัฒนาเพื่อให้ประชากรในประเทศสามารถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน ประกอบด้วย 4 แนวทางและ 1 เงื่อนไขการพัฒนา ได้แก่ 1.เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติและทุกพื้นที่ 2.ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคลและครัวเรือน โดยหาเป้าหมายวิกฤตและเยี่ยมบ้าน 3.ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างยั่งยืน 4.ร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโดยใช้ระบบ TPMAPและ 5. พัฒนาระบบ TPMAP ให้สามารถรองรับการดำเนินงาน โดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาสนับสนุนการประเมินสถานการณ์การพัฒนาในระดับต่างๆ

ส่วนความก้าวหน้าแผนการปฏิรูปประเทศนั้นอยู่ระหว่างจัดทำรายงานความคืบหน้าประกอบด้วย 3 ส่วนคือ การรายงานความคืบหน้าของเรื่องและประเด็นปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศ,การรายงานประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของรัฐสภา และสาระสำคัญของแผนการปฏิรูปประเทศ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 พ.ค. 64)

Tags: , ,
Back to Top