STGT คาดหุ้นบริษัทเริ่มเทรดตลาดสิงคโปร์ 10 พ.ค.นี้

บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) (STGT) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้เตรียมการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) (ประเภท Secondary Listing by way of Introduction) บนกระดานหลัก (Main Board) ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) โดยจะไม่มีการออกและเสนอขายหุ้นใหม่ ทั้งนี้ เพื่อขยายฐานของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลาย ซึ่งจะช่วยทำให้บริษัทฯ มีช่องทางในการระดมทุนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต รวมทั้งเป็นการสร้างชื่อเสียง และทำให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักมากขึ้นในภูมิภาค ความละเอียดตาม โดยคาดว่า จะเข้าจดทะเบียน ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ ราคาปิดของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นราคาก่อนที่จะมีการจดทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) จะอยู่ที่ 45.25 บาท (หรือ 1.93 ดอลลาร์สิงคโปร์ คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 23.423 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ของวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นราคาจากเว็บไซต์ขององค์การเงินตราแห่งประเทศสิงคโปร์(Monetary Authority of Singapore))

เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) จะเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งที่สอง (Secondary Exchange) สำหรับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้รับยกเว้นหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ และการจัดทำข้อมูลทางการเงินตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) โดยบริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดทำข้อมูลทางการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น โดยบริษัทฯ ต้องเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) เป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กัน

ทั้งนี้สำหรับนักลงทุนที่สนใจจะโอนหุ้นของบริษัทฯ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) หรือทำการโอนหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) มาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถดำเนินการตามขั้นตอน

บริษัทรายงานว่า ในการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) นั้น บริษัทฯ จะมีการออกเอกสารเกี่ยวกับบริษัทฯ (Introductory Document) ซึ่งจะเปิดเผยในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์(SGX-ST) โดยเอกสารเกี่ยวกับบริษัทฯ (Introductory Document) นั้นประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งเป็นไปตาม (และปรับปรุงจาก) ข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ ลงวันที่22 มิถุนายน 2563 และตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(56-1) ของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ยกเว้นข้อมูลทางการเงินประเภทข้อมูลส่วนทุนและส่วนของผู้ถือหุ้นและข้อมูลภาระหนี้สิน (Capitalisation and Indebtedness) (รวมเรียกว่า “ข้อมูลทางการเงิน”)

ซึ่งหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) กำหนดให้บริษัทฯ ต้องยื่นข้อมูลทางการเงินดังกล่าวโดยต้องเป็นข้อมูลในระยะเวลาไม่เกินกว่า 60 วันก่อนวันยื่นเอกสารเกี่ยวกับบริษัทฯ (Introductory Document) ดังนั้น ในช่วงระยะเวลาของการออกเอกสารเกี่ยวกับบริษัทฯ (Introductory Document) บริษัทฯ เห็นสมควรที่จะเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันสิ้นรอบบัญชีล่าสุด โดยยังไม่ได้ผ่านการสอบทาน

อนึ่ง แม้ว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะไม่ได้สอบทานข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ดังกล่าว แต่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก็ได้ทดสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินดังกล่าวโดยการเปรียบเทียบกับรายละเอียดของบัญชีบริหาร (Management Account) ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นรวมถึงทดสอบการคำนวณต่างๆ ที่จำเป็นแล้ว

อย่างไรก็ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศไทยได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนในหลักทรัพย์ในเวลาที่เหมาะสม และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลทางการเงินดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศไทยก่อน แล้วนำข้อมูลทางการเงินดังกล่าวยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) (ซึ่งจะเปิดเผยต่อนักลงทุนเป็นการทั่วไปในประเทศสิงคโปร์) ต่อไป

ภายหลังจากที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานข้อมูลทางการเงินดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ฉบับสอบทาน (“งบการเงินฉบับสอบทาน”) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาและตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะเปิดเผยงบการเงินฉบับสอบทานดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 พ.ค. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top