ครม.เคาะร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 65 เสนอสภาฯ 31 พ.ค.นี้

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้กำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย 3,100,000 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 185,962.5 ล้านบาท หรือ 5.66%

เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณมีงบประมาณรายจ่ายเพียงพอในการดำเนินภารกิจเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศรวมทั้งรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ประมาณการรายได้สุทธิ 2,400,000 ล้านบาท และกำหนดวงเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 700,000 ล้านบาท ซึ่งการขาดดุลงบประมาณจำนวนดังกล่าว ยังอยู่ในกรอบสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด

“ครม.ได้เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ซึ่งคาดว่าจะมีการพิจารณาในวาระที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 64” นายอนุชากล่าว

นอกจากนี้ กรณีงบประมาณรายจ่ายลงทุน มีจำนวนน้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณที่กำหนดไว้ สำนักงบประมาณได้เสนอมาตรการดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยการเพิ่มแหล่งเงินลงทุนของประเทศในช่องทางอื่นนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่าย ได้แก่ 1) การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) 2) การลงทุนของหน่วยงานในกองทุนรวมโครงสร้าง พื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (THAILAND FUTURE FUND) และ 3) การใช้เงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548

ทั้งนี้ สำนักงบประมาณ ได้จัดทำคำชี้แจง เหตุผล ความจำเป็นของมาตรการดังกล่าว และจะได้จัดทำคำแถลงต่อรัฐสภาต่อไป

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ว่า ครอบคลุม 6 ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งรายการค่าดำเนินการภาครัฐ และงบประมาณสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 พ.ค. 64)

Tags: , , ,