ครม.เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลปี 64-68

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลปี 2564-2568 (ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris 2021-2025) โดยทางสำนักเลขาธิการอาเซียนจะขอรับการรับรองร่างแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลปี 2564-2568 จากรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

สำหรับสาระสำคัญของร่างแผนปฏิบัติการฯนั้น เพื่อทำการประสานงานทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในทะเล เนื่องจากขยะประเภทนี้มีปริมาณมากและใช้เวลาในการย่อยสลายนาน โดยเริ่มตั้งแต่ต้นทางของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไปจนถึงปลายทางในเรื่องของการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบของแผน 4 ด้านคือ

  1. Policy Support and Planning
  2. Research, Innovation,and Capacity Building
  3. Public Awareness, Education, and Outreach
  4. Private Sector Engagement

โดยแผนปฏิบัติการนี้สามารถดำเนินงานได้อย่างสอดประสานกัน เพื่อแก้ไขปัญหาตลอดห่วงโซ่คุณค่าของพลาสติก ซึ่งตอบสนองต่อกรอบปฏิบัติการทั้ง 4 ด้าน และครอบคลุมการดำเนินการในทุกช่องของพลาสติกได้แก่ ลดการนำพลาสติกเข้าสู่ระบบ, ส่งเสริมการจัดเก็บและลดการรั่วไหลออกจากระบบ และสร้างมูลค่าให้กับพลาสติกที่ถูกนำมาใช้ซ้ำ

นอกจากนี้ ครม.ยังอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายรับรองร่างแผนปฏิบัติการดังกล่าว และหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำในร่างแผนปฏิบัติการในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอครม.เพื่อพิจารณาอีกครั้ง

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 พ.ค. 64)

Tags: , , , , , , , ,
Back to Top