สตม.แจงข้อมูลตามสื่อออนไลน์เป็นข้อมูลเก่าปี 63 ย้ำมีมาตรการป้องกันโควิด

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฎข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีห้องกักตัวเพื่อรอการส่งกลับ สตม.มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 นั้น สตม.ชี้แจงว่า กรณีห้องกักตัวเพื่อรอการส่งกลับ ตม.จว.สงขลา เป็นข้อมูลในปี 63 และปัจจุบัน สตม.ได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดการแพร่ระบาดในห้องกัก สตม. โดยมีมาตรการ ดังนี้

 1. มาตรการต่อผู้ต้องกัก
  • มาตรการสูงสุดในการตรวจคัดกรองผู้ตองกักที่รับตัวมาจาก สน./สภ. ราชทัณฑ์ หน่วยบังคับใช้กฎหมายจะต้องมีผลการตรวจโควิด-19 มาพร้อมหนังสือนำส่งตัวคนต่างด้าวมาพร้อมด้วย อีกทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองแรกรับ หากตรวจพบอุณหภูมิผู้ต้องกัดสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการไข้สูง ไอ จาม เจ็บคอ ไม่สามารถรับรู้กลิ่นหรือรสอย่างหนึ่งอย่างใด ให้รีบส่งตัวพบแพทย์ทันที และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
  • มาตรการแยกกักตัวสำหรับผู้ต้องกักแรกรับรายใหม่อย่างน้อย 15 วัน และตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจอาการ และเฝ้าระวังอาการ ดูแลสุขภาพอนามัย โดยแพทย์ตรวจคนเข้าเมืองประจำห้องกัก พร้อมทั้งประสานโรงพยาบาลใกล้เคียงในการส่งต่อและรักษากรณีป่วยหนัก
  • มาตรการงดเยี่ยมผู้ต้องกักทุกกรณีจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง แต่อนุญาตให้ผู้ต้องกักใช้โทรศัพท์สาธารณะ หรือ ทางระบบซูมเพื่อติดต่อญาติ หรือ สถานฑูต หรือ องค์การต่างๆตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศในการดูแลผู้ต้องกัก ได้แก่ UNHCR IOM UNICEF เป็นต้น
  • กรณีผู้ต้องกักมีเหตุจำเป็นต้องออกไปภายนอกห้องกัก เช่น ไปพบแพทย์ ไปศาบ เป็นต้น ให้สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือก่อนเข้า-ออกห้องกักทุกครั้ง
  • จัดให้มีคำแนะนำการระวังป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจัดทำโปสเตอร์เป็นภาษาต่างประเทศ 10 ภาษา ติดให้ผู้ต้องกักทราบและเปิดสื่อภาษาต่างๆ ให้ผู้ต้องกักฟังเป็นประจำ เพื่อให้ทราบถึงการป้องกันโรค
  • ด้านการป้องกันและควบคุมโรค สถานกักตัวคนต่างด้าวจะประสานบุคคลากรทางการแพทย์ที่รับผิดชอบเช่น สาธารณสุขในพื้นที่ หรือ สปคม. กรมควบคุมโรค เพื่อให้การดำเนินการในการป้องกันและควบคุมโรคเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
 2. มาตรการต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 3. มาตรการต่อผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้จัดหาอาหารผู้ต้องกัด ผู้ทำความสะอาดห้องกัด ฯลฯ หรือมาตรการต่อบุคคลภายนอก ตามแนวทางของสาธารณสุขโดยเคร่งครัด (DMHTT)

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ระบุว่า การดูแลผู้ต้องกักเป็นไปตามมาตรฐานสากลและหลักมนุษยธรรม นอกจากมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สตม.ยังมีมาตรการเพิ่มเติม เช่น กรณีที่มีผู้ติดเชื้อห้องกักบางเขน สตม.จำนวน 400 ราย สตม.ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามชั่วคราว ทำการรักษาหายเป็นปกติแล้วทุกราย และดำเนินการตามขั้นตอนการส่งกลับแล้ว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 พ.ค. 64)

Tags: , , ,
Back to Top