ศบค.ยกระดับศูนย์เอราวัณเป็นศูนย์กลางบริหารเตียงผู้ป่วยโควิด-19 ในกทม.

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) เห็นชอบให้ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กทม. เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยโควิด-19 ในกรุงเทพมหานครนั้น กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ ได้เตรียมความพร้อมของศูนย์เอราวัณ กทม.ในการทำหน้าที่ศูนย์ข้อมูลบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามข้อสั่งการของ ศบค.

โดยได้มีการประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ 16 พ.ค.64 เพื่อร่วมกำหนดแนวทางในการทำงานของศูนย์บริหารข้อมูลและส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 ในกรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการแพทย์ สมาคม รพ.เอกชน UHOSNET โรงพยาบาลเหล่าทัพ สปคม. สำนักอนามัย สำนักเทศกิจ และสำนักงานเขต เพื่อวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยมีการแบ่งทีมคัดกรองตามพื้นที่กลุ่มเขต ดังนี้

  • กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ และกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก โดยโรงพยาบาลบุษราคัม
  • กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ โดยศูนย์นิมิบุตร
  • กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ และกลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นำเสนอแนวทางการทำงานต่อคณะที่ปรึกษา ศบค.ต่อไป

สำหรับแนวทางบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบรับและส่งต่อผู้ป่วย เพื่อนำเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ ศูนย์บริหารข้อมูลและส่งต่อผู้ป่วยโควิด -19 ในกรุงเทพมหานคร โดยมีนางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้บัญชาการศูนย์ฯ มีโครงสร้างการทำงานแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายวางแผน ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายขนส่งผู้ป่วย และฝ่ายการเงิน

โดยศูนย์ฯ ดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ผู้แทนจากกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์ศึกษา สปสช. สำนักงานประกันสังคม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการตรวจค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 ที่ตรวจพบ มีการวางแผนการส่งต่อผู้ป่วย ติดตามการปฏิบัติการในการนำส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ที่เหมาะสมในการดูแลรักษาผู้ป่วย ทั้งโรงพยาบาลสนาม hospitel หรือโรงพยาบาลสังกัดภาครัฐและเอกชน

ส่วนการนำส่งผู้ป่วย จะเป็นการร่วมมือระหว่างสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร กรมยุทธบริการ กระทรวงกลาโหม และโรงพยาบาลเอกชน อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และลดการซ้ำซ้อน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 พ.ค. 64)

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,