SELIC ขายหุ้นเพิ่มทุน 28 ล้านหุ้นให้ PP 3 รายดึงเครือสหพัฒน์ถือหุ้น

นายเอก สุวัฒนพิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีลิค คอร์พ (SELIC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 มีมติอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 28,000,000 หุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 3 บาทต่อหุ้น โดยจัดสรรให้ 3 ราย ดังนี้ 1. บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง (SPI) ได้รับจัดสรร 16,666,000 หุ้น คิดเป็น 49,998,000 บาท 2. บริษัท บีเอสซี โซ อิน จำกัด ได้รับจัดสรร 5,667,000 หุ้น คิดเป็น 17,001,000 บาท และ 3. บริษัท บี ที เอ็น สิบสองศูนย์เจ็ด จำกัด ได้รับจัดสรร 5,667,000 หุ้น คิดเป็น 17,001,000 บาท กำหนดระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 11-15 มิ.ย.64

สำหรับประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ จะทำให้บริษัทมีเงินทุนสำหรับการลงทุนในโครงการต่าง ๆ เพื่อขยายกิจการตามแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และทำให้บริษัทสภาพคล่องมากขึ้น รวมถึงช่วยให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีความแข็งแกร่งและมั่นคงยิ่งขึ้น

ภายหลังเพิ่มทุนครั้งนี้ส่งผลให้ SPI มีสัดส่วนการถือหุ้น SELIC อยู่ที่ 3.64% ซึ่ง SPI และอีก 2 บริษัทข้างต้นนั้น เป็นผู้ลงทุนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัท รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทได้ และการเข้ามาถือหุ้นครั้งนี้ ยังเป็นการเสริมพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระยะยาวของกลุ่มกิจการ

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top