ครม.นัดแรกปี 65 คาดเคาะขยายระงับ Test&Go ถึง 31 ม.ค.-ลุ้นมาตรการหนุนรถ EV

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดแรกของปี 2565 ซึ่งจะเป็นการประชุมครม.ออนไลน์เต็มรูปแบบ คาดว่าจะมีการหารือและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนหลังเทศกาลปีใหม่ และการเลื่อนเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบ Test&Go ไปเป็นวันที่ 31 ม.ค.65 จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 4 ม.ค.65

นอกจากนั้น ยังต้องจับตาว่าจะมีการนำเสนอมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าเข้าสู่การพิจารณาของครม.วันนี้หรือไม่

ขณะที่มีวาระน่าสนใจ ได้แก่ กระทรวงการคลัง เสนอร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพ.ร.ก.พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530, คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ เสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

– กระทรวงแรงงาน เสนอร่างประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการ แสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Payment, เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเป็นการเฉพาะในช่วงที่มีการลดอัตราเงินสมทบ

– กระทรวงพาณิชย์ เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักร

– กระทรวงคมนาคม เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 2,125.56 ล้านบาทเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน 17 จังหวัด

– กระทรวงกลาโหม เสนอขอผ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ และขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ในการปลูกป้าทดแทน เพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย และโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

– กระทรวงสาธารณสุข เสนอเรื่องอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. … และร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กร ผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ

– กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 46

– กระทรวงการต่างประเทศ เสนอเรื่องที่รัฐบาลนิวซีแลนด์ เสนอขอแต่งตั้งนายโจนาทาน เดล คิงส์ เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย, รัฐบาลสหพันธรัฐเซนต์คิตส์และเนวิส เสนอแต่งตั้งนายเควิน เอ็ม. ไอแซก เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธรัฐเซนต์คิตส์และเนวิสประจำประเทศไทย

– คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เสนอรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

– คณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอการออกกฎกระทรวงเพื่อยกเลิกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และ กฎกระทรวงเพื่อรองรับการควบกิจการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์, แนวทางการยกร่างพ.ร.บ.การดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (04 ม.ค. 65)

Tags: , , , , , , , , ,
Back to Top