TTA ปรับโครงสร้างการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลของบ.ย่อย

บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) เปิดเผยว่า บริษัท ทอร์เฟรนด์ชิป ชิปปิ้ง พีทีอีแอลทีดี หรือ TFRI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TTA โดยอ้อม 100% เข้าซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล จากบริษัท เมอร์เมด อินเตอร์เนชั่นแนลเวนเจอร์ส จำกัด (MIV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TTA ถือหุ้นโดยอ้อม 58.22%

โดยเงินลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลในความต้องการของตลาด โดยมีมูลค่ารวมตามราคาตลาด ณ วันที่ 4 มกราคม 2565 เท่ากับ 4,930,370 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือ ประมาณ 164,519,545 บาท (1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา: 33.3686 บาท) อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยประจำวันที่ 5 มกราคม 2565

ทั้งนี้ ราคาเสนอซื้อขายเป็นไปตามมูลค่าตามราคาตลาด ณ วันที่4 มกราคม 2565 ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ตกลงทำการซื้อขาย

การทำรายการนี้เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เนื่องจาก TTA เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ การทำรายการนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อ TTA ในการรวมธุรกิจและเงินลงทุนประเภทเดียวกันเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลการดำเนินงานและเพิ่มความชัดเจนในการรายงานข้อมูล

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 ม.ค. 65)

Tags: , , , ,
Back to Top