TRUE ออกหุ้นกู้ 1.3 หมื่นลบ.ดอกเบี้ย 3.2-4.25% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 17-19 ม.ค.

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 3 ชุด มูลค่ารวมไม่เกิน 13,000 ล้านบาท ได้แก่

  • ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 6,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 68 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.20 ต่อปี
  • ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 6,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 69 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.60 ต่อปี
  • ชุดที่ 3 เสนอขายไม่เกิน 6,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 70 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี

ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดจะชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 17-19 ม.ค.65 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และ ธนาคารทหารไทยธนชาต

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม”คงที่” เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 64

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวไปชำระคืนหนี้คงค้างซึ่งเป็นหุ้นกู้ของบริษัทที่ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือน ม.ค.65 จำนวน 12,346 ล้านบาท และส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของกลุ่มบริษัทภายในปี 65

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 ม.ค. 65)

Tags: , , , ,
Back to Top