ก.ล.ต.สรุปโครงการ Regulatory Guillotine สิ้นปี 64 สำเร็จแล้ว 50 โครงการย่อย

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเมื่อปี 63 จนถึงสิ้นปี 64 ก.ล.ต. สามารถดำเนินโครงการ Regulatory Guillotine ได้สำเร็จตามเป้าหมายแล้วรวมทั้งสิ้น 50 โครงการย่อย ซึ่งช่วยลดภาระและต้นทุนการดำเนินการของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้แล้ว 230.27 ล้านบาท/ปี ลดระยะเวลาดำเนินการได้ 163,379 ชั่วโมงต่อปี และลดจำนวนกระดาษได้ 1,832,508 แผ่นต่อปี

โดยในปีนี้ ก.ล.ต. จะดำเนินการต่อเนื่องอีก 38 โครงการย่อย ซึ่งมั่นใจว่าเมื่อครบระยะเวลาโครงการในสิ้นปี 65 จะสามารถดำเนินการได้ครบ 88 โครงการตามเป้าหมายที่วางไว้

ทั้งนี้ 50 โครงการย่อยที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ประกอบด้วย โครงการด้านธุรกิจตัวกลางและตลาด 14 โครงการ ด้านธุรกิจจัดการลงทุน 17 โครงการ ด้านการระดมทุน 15 โครงการ ด้านการกำกับการสอบบัญชีและรายงานทางการเงิน 3 โครงการ และด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและประสิทธิภาพองค์กร 1 โครงการ โดยมีโครงการที่สำเร็จเพิ่มเติมในไตรมาส 4/64 จำนวน 7 โครงการย่อย จากทั้งหมด 35 โครงการในปี 64 ได้แก่

(1) ปรับปรุงรูปแบบการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งลดการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้น้อยลง โดยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากภายนอก

(2) ปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและเป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น รวมถึงไม่เป็นภาระเกินสมควรแก่ภาคธุรกิจ

(3) ปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับระบบงานการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน

(4) ปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนรวมและตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจ

(5) ปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและรองรับการใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ภาคธุรกิจ

(6) ปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับการลดทุน เพื่อลดภาระผู้ประกอบธุรกิจในการทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และอำนวยความสะดวกให้จัดส่งเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

(7) ปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับการจัดส่งรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักหักบัญชี เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติ และเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลสำนักหักบัญชี

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 ม.ค. 65)

Tags: , , ,
Back to Top