สนข.เปิดรับฟังความคิดเห็นกม.บริหารจัดการระบบตั๋วร่วมเพื่อสร้างความชัดเจน

นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ “ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ….” ว่า การจัดทำระบบตั๋วร่วมเป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญ และต้องการให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทาง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของระบบขนส่งมวลชนด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผ่านระบบตั๋วร่วม เป็นการอำนวยประโยชน์ทั้งแก่ภาครัฐ ผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้ใช้บริการทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ทั้งนี้ การจัดทำระบบตั๋วร่วมต้องอาศัยกลไกด้านกฎหมายในการกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน และขอบเขตความร่วมมือการให้บริการการมอบอำนาจหน้าที่ และกำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ การดำเนินงานที่มีความชัดเจน รวมถึงการจัดตั้งกองทุนบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ระบบตั๋วร่วมและระบบขนส่งในประเทศไทย

สนข. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ไปแล้ว จำนวน 4 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมที่เหมาะสม” ครั้งที่ 2 หัวข้อเรื่อง “แนวทางการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมทางการเงินในระบบตั๋วร่วมที่เหมาะสม” ครั้งที่ 3 หัวข้อเรื่อง “ความต้องการทางฟังก์ชัน (Functional Requirement) ของระบบตั๋วร่วม” และครั้งที่ 4 หัวข้อเรื่อง “แนวทางการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย” ซึ่งผลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นที่ผ่านมา สนข. ได้นำไปปรับปรุงผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ตามแนวทางการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

สนข. จะดำเนินการประกาศรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. …. ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 16 วัน เพื่อให้การนำเสนอร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. …. มีข้อมูลประกอบการพิจารณาซึ่งครอบคลุมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย https://www.law.go.th/ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ม.ค. 65)

Tags: , , , ,
Back to Top