ครม.อนุมัติร่าง MOU อาเซียน-OECD ส่งเสริมความร่วมมือเศรษฐกิจ-สังคม 36 สาขา

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) กับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยจะมีการลงนามได้ในช่วงการประชุม OECD Ministerial Meeting on Southeast Asia ณ กรุงโซล ระหว่างวันที่ 9-10 ก.พ. 65 ซึ่งการประชุม OECD Ministerial Meeting on Southeast Asia จัดขึ้นเพื่อประสานความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคอาเซียนและ OECD ในการส่งเสริมนโยบายเพื่อนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างยั่งยืนในประเด็นต่างๆ เช่น การจ้างงาน มาตรฐานการครองชีพ เสถียรภาพทางการคลัง เป็นต้น

ร่างบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ เป็นกรอบในการเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศโดยไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียน และ OECD ในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน รวมทั้งกำหนดกรอบยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและพัฒนาความร่วมมือในสาขาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและสังคม รวม 36 สาขา เช่น

1) การตอบสนองต่อโควิด-19 2) ภาษีอากร 3) การจัดการการเงินภาครัฐ 4) แนวปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบ 5) การอำนวยความสะดวกทางการค้า 6)การลงทุน เป็นต้น

โดยแต่ละประเทศจะร่วมมือกันผ่านวิธีต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสนับสนุนการวิจัยหรือการศึกษา ซึ่งจะร่วมกันจัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่จะดำเนินการในระยะเวลา 2 ปี โดยจะมีการประชุมเพื่อประเมินความคืบหน้าและหารือแนวทางการทำงานเป็นระยะ และแต่ละประเทศจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง ทั้งนี้ ร่างบันทึกความเข้าใจจะมีผลใช้บังคับนับจากวันที่ลงนามเป็นระยะเวลา 5 ปี

สำหรับร่างบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ เมื่อมีผลบังคับใช้จะเป็นประโยชน์กับไทยและประเทศสมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูล ประสบการณ์ ในการจัดทำนโยบายต่างๆ ของ OECD เพื่อใช้ประกอบการจัดทำนโยบายด้านเศรษฐกิจ และสังคมของไทยได้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 ม.ค. 65)

Tags: , , , , , ,
Back to Top