ครม.ขยายเวลาเปิดศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาในจ.สมุทรสาครอีก 1 ปี

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว (The Temporary Data Collection : TDCC) ของทางการเมียนมา ณ จังหวัดสมุทรสาคร ออกไปอีก 1 ปี เพื่อให้แรงงานเมียนมามีเอกสารประจำตัวโดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ และทำให้การบริหารจัดการแรงงานเมียนมาในประเทศไทยเกิดความต่อเนื่องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครพิจารณากำหนดวัน เวลา ในการเริ่มเปิดดำเนินการ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์จัดเก็บข้อมูลฯของทางการเมียนมา ให้สอดคล้องกับแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ปัจจุบันศูนย์จัดเก็บข้อมูลฯของทางการเมียนมาได้ยุติการดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค.64 ทางสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทยได้มีหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันที่ 18 ส.ค.64 แจ้งความประสงค์ขอให้ฝ่ายไทยพิจารณาขยายระยะเวลาการดำเนินการศูนย์จัดเก็บข้อมูลฯ ของทางการเมียนมาออกไปอีก 1 ปี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นายจ้าง และแรงงานเมียนมาให้สามารถมีเอกสารประจำตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่ไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในภาพรวมได้อย่างต่อเนื่อง

แนวทางการดำเนินการของศูนย์จัดเก็บข้อมูลฯ ของทางการเมียนมายังคงให้เป็นไปตามแนวทางที่ ครม.ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.63 เช่น มีกลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มแรงงานเมียนมา ไม่รวมคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่อยู่ในประเทศไทยด้วยวัตถุประสงค์อื่น เป็นการดำเนินการชั่วคราวระยะเวลา 1 ปี ตั้งอยู่ที่ตลาดทะเลไทย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาได้แก่ แบบคำขอ บัตรประจำตัวประชาชนเมียนมา และสำเนาทะเบียนบ้านเมียนมา ส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ยกเว้นเมื่อไปรับหนังสือเดินทาง ณ จุดที่กำหนด ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวน 1,050 บาท

สำหรับสถานที่รับหนังสือเดินทาง ประกอบด้วย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย และศูนย์ออกหนังสือเดินทางบริเวณชายแดน 3 แห่ง ได้แก่ ฝั่งท่าขี้เหล็ก ตรงข้ามอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ฝั่งเมียวดี ตรงข้ามอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และฝั่งเกาะสอง ตรงข้ามอำเภอเมือง จังหวัดระนอง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 ก.พ. 65)

Tags: , , , , ,
Back to Top