ครม.อนุมัติไทยร่วมเป็นภาคีสถาบันวัคซีนนานาชาติ มุ่งสู่ฮับการแพทย์ของโลก

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีสถาบันวัคซีนนานาชาติ (International Vaccine Institute : IVI) อย่างสมบูรณ์ และอนุมัติให้ประเทศไทยสนับสนุนงบประมาณแก่ IVI ปีละ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3.25 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินอุดหนุนของกระทรวงสาธารณสุข เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566 เป็นต้นไป และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ จัดทำสัตยาบันสาร เพื่อการเข้าร่วมเป็นภาคี IVI อย่างสมบูรณ์

สถาบัน IVI จัดตั้งขึ้นโดยข้อริเริ่มของสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNPD) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เกาหลีใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงในการเข้าถึงวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย การวิจัย พัฒนา และปรับปรุงวัคซีนชนิดใหม่ รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศกำลังพัฒนาในด้านการพัฒนา การผลิต และการนำเข้าวัคซีน

โดย IVI มีหน้าที่ดำเนินการ 4 โครงการหลัก ได้แก่ ให้ความช่วยเหลือด้านการฝึกอบรมและช่วยเหลือทางเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน, ดำเนินการศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม, ประเมินวัคซีน โดยการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกและภาคสนาม และร่วมมือกับผู้ผลิตวัคซีนเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวัคซีน ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้ง IVI พร้อมธรรมนูญแนบท้ายข้อตกลง เมื่อวันที่ 28 ต.ค.39 แต่ยังไม่ได้เป็นภาคีโดยสมบูรณ์จนกว่าจะมีการให้สัตยาบัน

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี IVI อย่างสมบูรณ์ จะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการศึกษา พัฒนาความรู้และศักยภาพในด้านการวิจัยและพัฒนาวัคซีน ทั้งภายในและภายนอกประเทศจากโครงการความร่วมมือต่างๆ เช่น โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนสำหรับการทดลองในมนุษย์ โครงการทดลองในห้องปฏิบัติการศูนย์เฝ้าระวังโรครวมถึงได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวัคซีน การพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน และการยกระดับความสัมพันธ์กับ IVI และประเทศสมาชิกให้มากขึ้น

ทั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายวัคซีนแห่งชาติของประเทศไทย ที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลายในด้านการวิจัย พัฒนา และผลิตวัคซีน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนของประเทศไทย มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของโลก

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 มี.ค. 65)

Tags: , , , ,
Back to Top