รัฐบาลเตรียมยกสถานะ 3 กองทุน “กบข.-กอช.-กยศ.” เป็นนิติบุคคล

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เวียนมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ 1 มี.ค. 65 ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร ตามที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) เสนอ

โดยเห็นชอบให้จำแนก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.), กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร ประเภทกองทุนที่เป็นนิติบุคคล

ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีความเห็นว่าทั้ง 3 กองทุน มีลักษณะการดำเนินภารกิจที่มีภาครัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยทั้งหมด ตั้งแต่การจัดตั้ง รูปแบบการแต่งตั้งบุคลากรระดับสูง การกำกับดูแลของรัฐ กิจกรรม การได้รับงบประมาณ/ รายได้ของหน่วยงาน สถานะบุคลากร วิธีการและระบบกฎหมายที่ใช้ในการทำกิจกรรม และความเป็นเจ้าของ และการบริหารจัดการ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 มี.ค. 65)

Tags: , , , , , ,
Back to Top