ไทย-เกาหลี พร้อมเซ็น MoU ตั้งศูนย์นวัตกรรมฯ รองรับอุตสาหกรรม 4.0

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ให้ติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาเซียน-เกาหลีใต้ (ASEAN-Korea Industrial Innovation Center: AKIIC) หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้ รมว.พาณิชย์ ในฐานะผู้แทนไทย ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาเซียน-เกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 65 ซึ่งคาดว่าการลงนามจะจัดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ และจะสามารถจัดตั้งศูนย์ AKIIC ภายในปี 2566 ณ ประเทศเกาหลีใต้

นายสินิตย์ กล่าวว่า สำหรับไทยพร้อมที่จะลงนาม MoU ดังกล่าวแล้ว โดยอยู่ระหว่างการประสานงานกับเกาหลีใต้ และประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อกำหนดวันที่ลงนาม MoU ร่วมกัน โดยการจัดตั้งศูนย์ AKIIC ครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างเกาหลีใต้กับอาเซียน เพื่อเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอุตสาหกรรมในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การทำวิจัยร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่าย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

“กระทรวงพาณิชย์ จะผนึกกำลังกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นทีมไทยแลนด์ เพื่อเร่งรัดผลักดันการจัดตั้งศูนย์ AKIIC ให้เป็นผลสำเร็จ และเห็นพ้องร่วมกันว่า การจัดทำโครงการวิจัยระหว่างไทยกับประเทศอาเซียนและเกาหลีใต้ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ AKIIC จะทำให้ไทยได้รับองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมอุตสาหกรรมจากเกาหลีใต้อย่างเป็นรูปธรรม”

รมช.พาณิชย์ กล่าว

ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะสอดรับกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ของไทยในสาขาเป้าหมาย ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่ แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง เครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมบันเทิง และสาขาเกษตรอัจฉริยะ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตทำการเกษตร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา ลดต้นทุน และช่วยเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

ด้านนายเจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นผู้กำกับดูแลเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ให้ข้อมูลว่า ครม. ได้เห็นชอบให้ผู้แทนจาก สวทช. เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์ AKIIC โดย สวทช. พร้อมที่จะทำงานใกล้ชิดกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือผ่านทางศูนย์ AKIIC

ทั้งนี้ ความร่วมมือผ่านแพลตฟอร์ม AKIIC ยังเป็นโอกาสดีที่ไทยจะได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำของเกาหลีใต้ เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ และร่วมกันพัฒนานวัตกรรมต่อยอดไปสู่การใช้งานจริงเชิงพาณิชย์ และการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง นอกจากนี้ ไทยสามารถใช้ EECi ที่ สวทช. ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการ สำหรับเป็นตัวกลางเชื่อมโยงและขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับ AKIIC ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

อนึ่ง เกาหลีใต้ถือเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นและมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างก้าวกระโดด จากดัชนีนวัตกรรมโลก หรือ Global Innovation Index ประจำปี 2564 เกาหลีใต้ทะยานขึ้นจากอันดับที่ 10 ของโลกในปี 2563 เป็นอันดับที่ 5 ของโลกในปี 2564 และเป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออกและโอเชียเนีย

ขณะที่ไทยติดอันดับที่ 43 ของโลก และอันดับ 9 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออกและโอเชียเนีย ประกอบกับรัฐบาลเกาหลีใต้ชุดใหม่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือเพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยี

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 มี.ค. 65)

Tags: , , , , , ,
Back to Top