รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนสิ้นก.พ.65 ที่ 93% ทำได้ตามเป้าหมายต่อเนื่อง

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรง สำหรับปี 2565 รัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นไปตามเป้าหมาย โดยสามารถเบิกจ่ายได้ 45,289 ล้านบาท หรือคิดเป็น 93% ของแผนการเบิกจ่ายสะสมประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจระบบปีงบประมาณ (ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565) 34 แห่ง จำนวน 24,105 ล้านบาท หรือคิดเป็น 84% ของแผนเบิกจ่ายสะสม และรัฐวิสาหกิจระบบปีปฏิทิน (มกราคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2565) 9 แห่ง จำนวน 21,184 ล้านบาท หรือคิดเป็น 104% ของแผนเบิกจ่ายสะสม

นางปานทิพย์ กล่าวว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ภาพรวมของรัฐวิสาหกิจยังคงสามารถเบิกจ่ายได้ดี และเป็นไปตามแผนและสำหรับโครงการที่เริ่มเบิกจ่ายได้ล่าช้า กระทรวงการคลัง โดย สคร. จะมีการติดตามและตรวจสอบสาเหตุ รวมทั้งแก้ไขปัญหากับรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การลงทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นไปตามเป้าหมาย และช่วยสนับสนุนการลงทุนภาครัฐต่อไป

ด้าน น.ส.ปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ช่วงต้นปี 2565 โครงการลงทุนขนาดใหญ่ส่วนใหญ่สามารถเบิกจ่ายได้เป็นไปตามแผน อาทิ โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่อประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) แผนงานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย (ปีงบประมาณ 2564 – 2567) ของการประปานครหลวง (กปน.) และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่างเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2565

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565

หน่วย : ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ กรอบลงทุนทั้งปีแผนเบิกจ่ายสะสมผลเบิกจ่ายสะสม% เบิกจ่ายสะสม/
 แผนเบิกจ่ายสะสม
ปีงบประมาณ (ต.ค.64-ก.พ.65) จำนวน 34 แห่ง153,90628,55324,10584%
ปีปฏิทิน (ม.ค. 65 – ก.พ. 65) จำนวน 9 แห่ง163,70620,40321,184104%
รวม 43 แห่ง 317,61248,95645,28993%

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 มี.ค. 65)

Tags: , , , ,
Back to Top