รมช.เกษตรฯ เผยทุเรียนไทยเข้าจีนสำเร็จ เดินหน้ายกระดับด่านตรวจพืชตามมาตรฐาน GAP

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้รับรายงานจากกรมวิชาการเกษตรว่า ทุเรียนของไทยส่งถึงประเทศจีนสำเร็จแล้ว และผ่านการตรวจสอบจากจีนว่าปลอดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดจันทบุรี ร่วมกันทำ GAP+ ที่ปฏิบัติตามมาตรการการส่งออกผลไม้ไปจีน ทำให้วันนี้ล้งที่ผ่านการฝึกอบรมจากกรมวิชาการเกษตร ทั้งการพ่นยา การตรวจศัตรูพืช สามารถส่งออกไปถึงจีนได้สำเร็จ

“ถือเป็นข่าวดีของประเทศไทยและเกษตรกรชาวสวนทุกคน แม้ก่อนหน้านี้มีกระแสว่าทุเรียนของไทยไม่สามารถส่งออกไปจีนได้ ขอเกษตรกรอย่าเชื่อข่าวบิดเบือนดังกล่าว วันนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าทุเรียนประเทศไทยมีคุณภาพมาตรฐาน ปฏิบัติตามมาตรการ Zero Covid อย่างเข้มงวด จนเป็นที่ยอมรับของจีน” น.ส.มนัญญา กล่าว

กระทรวงเกษตรฯ ได้ให้ความสำคัญในการผลิตและการส่งออกผลไม้ของภาคตะวันออก จากสถานการณ์ความเข้มงวดของประเทศจีนในด้านสุขอนามัยพืชและการปนเปื้อนของเชื้อโควิด-19 จึงมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรจัดทำมาตรฐาน GAP Plus และ GMP Plus เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดสินค้าผลไม้ไทย ซึ่งผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ ได้มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านกระบวนการผลิตและให้ความสำคัญกับมาตรการ Zero Covid มากขึ้น

น.ส.มนัญญา กล่าวว่า ในส่วนของด่านตรวจพืช กระทรวงเกษตรฯ ก็ได้ให้ความสำคัญ และต้องการที่จะยกระดับมาตรฐานการทำงานให้มีความสามารถในการตรวจสอบศัตรูพืช และสารพิษตกค้าง รวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมากขึ้น สำหรับด่านตรวจพืชจันทบุรีแห่งนี้ มีหน้าที่ตรวจสอบศัตรูพืช และตรวจปิดตู้ผลไม้เพื่อการส่งออกไปยังประเทศปลายทาง ให้ปลอดจากศัตรูพืชและเชื้อโควิด-19 เพื่อไม่ให้มีการแจ้งเตือนจากประเทศปลายทาง

ดังนั้น กรมวิชาการเกษตร จึงจัดให้มีพิธีเปิดอาคารสำนักงานของด่านตรวจพืชจันทบุรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างจากกระทรวงเกษตรฯ เพื่อพัฒนาด่านตรวจพืชให้มีมาตรฐาน ทั้งด้านสถานที่ปฎิบัติงาน เครื่องมืออุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน และเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ด่านศุลกากร ด่านตรวจสัตว์ และประมง ในการรองรับโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)

ด้านนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตรมีภารกิจในการกำกับดูแล ควบคุมการนำเข้า-ส่งออกพืช โดยมีด่านตรวจพืช จำนวนทั้งสิ้น 48 แห่งทั่วประเทศ เพื่อทำหน้าที่การตรวจสอบพืช ผลิตผลพืช และวัสดุการเกษตรที่นำเข้า และส่งออกตาม พ.ร.บ.กักพืช, พ.ร.บ.วัตถุอันตราย, พ.ร.บ.ปุ๋ย, พ.ร.บ.พันธุ์พืช, พ.ร.บ.ยาง และ พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช

ทั้งนื้ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของศัตรูพืชจากการเคลื่อนย้ายพืช และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าของไทยไม่ให้มีการระบาดของศัตรูพืชจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ และเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายสินค้าตลอด 24 ชั่วโมงในอนาคต ทำให้ต้องพัฒนาด่านตรวจพืชให้ได้มาตรฐาน เชื่อมโยงข้อมูลการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกรมศุลกากร โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบ National Single Window (NSW) และการตรวจสอบสินค้า โดยเฉพาะทุเรียนสดส่งออกไปจีน ซึ่งมีข้อตกลงตามพิธีสาร ภายใต้มาตรการสุขอนามัยพืช กรมวิชาการเกษตรได้ปรับเปลี่ยนคำขอใบรับรองสุขอนามัยพืช เป็นแบบบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ e Phyto เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางการจีนในอนาคต

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 มี.ค. 65)

Tags: , , , , ,
Back to Top