PTT แต่งตั้ง ทศพร ศิริสัมพันธ์ เป็นประธานบอร์ด มีผลตั้งแต่ 8 เม.ย.นี้

บมจ.ปตท (PTT) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 8 เม.ย.65 มีมติเลือกต้ง ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ กรรมการอิสระ เป็น ประธานกรรมการ

และอนุมติแต่งต้งกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังนี้

– คณะกรรมการสรรหา

นายดนุชา พิชยนันท์ กรรมการอิสระ เป็ นประธานกรรมการ (แต่งต้งใหม่)
 
นายผยง ศรีวณิช กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (คงเดิม)
 
นายพงศธร ทวีสิน กรรมการ เป็นกรรมการ (คงเดิม)

– คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

พลเอกธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ (คงเดิม)
 
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ กรรมการ เป็นกรรมการ (คงเดิม)
 
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร* กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (แต่งต้งใหม่)

– คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ (เปลี่ยนแปลงตำแหน่ง)
 
รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (คงเดิม)
 
นายผยง ศรีวณิช กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (แต่งต้งใหม่)

– คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ม.ล.ชโยทิต กฤดากร กรรมการ เป็นประธานกรรมการ (คงเดิม)
 
นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ กรรมการ เป็นกรรมการ (คงเดิม)
 
รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต กรรมการอิสระ เป็ นกรรมการ (แต่งตั้งใหม่)

โดยมีผลต้งแต่วันที่ 8เมษายน 2565 เป็นต้นไป (ยกเว้นกรณีคุณชาญศิลป์ ฯ ให้มีผลต้งแต่14 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 เม.ย. 65)

Tags: , ,
Back to Top