J เคาะราคาขายหุ้นเพิ่มทุน RO หุ้นละ 4.25 บาท พร้อมรับ J-W2, J-W3

บมจ.เจเอเอส แอสเซ็ท (J) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 มีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ในราคาหุ้นละ 4.25 บาท โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเสนอขายควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (J-W2) และครั้งที่ 3 (J-W3)

และมีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W2 และ J-W3 (Record Date) คือวันที่ 26 เมษายน 2565 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น คือวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 และวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ภายหลังจากทราบผลการแปลงสภาพ J-W1 ได้มีมติกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น เท่ากับ 4.93009 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิJ-W2 และJ -W3 และการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ ปี 2565 ในวันที่ 8 เมษายน 2565 แล้ว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 เม.ย. 65)

Tags: , , ,
Back to Top