ครม.เห็นชอบแก้ไขพ.ร.บ.เวนคืนที่ดินฯ ไม่ตัดสิทธิรับเงินเวนคืนแม้พ้นเวลากำหนด

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่…) พ.ศ…. โดยมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2562 เพื่อแก้ไขบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาการขอรับทรัพย์สินหรือเงินของเจ้าของ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางส่วน เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้รับความคุ้มครองในเรื่องสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอย่างเป็นธรรม

สำหรับบทบัญญัติที่มีการแก้ไข ประกอบด้วย การกำหนดให้ในการรื้อถอนโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาฯ เจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งให้เจ้าของทรัพย์ มารับทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่รื้อถอนคืนไปภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว แล้วเจ้าของไม่มารับทรัพย์สินคืนไป ให้เจ้าหน้าที่ขายทรัพย์สินนั้นโดยวิธีการขายทอดตลาดหรือวิธีอื่นตามที่เห็นสมควร แล้วนำเงินที่ได้จากการขายส่งคืนแก่เจ้าของทรัพย์สิน

ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ขายทรัพย์สินนั้นและเจ้าของมารับคืน ให้เจ้าหน้าที่คืนทรัพย์สินนั้นให้แก่เจ้าของไปในส่วนนี้ได้แก้ไขจากเดิมที่กฎหมายได้กำหนดว่า กรณีที่เจ้าของไม่ได้เรียกเอาทรัพย์สินหรือเงินที่เจ้าหน้าที่เก็บรักษาไว้ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่มีการรื้อถอนหรือขนย้าย ให้ทรัพย์สินหรือเงินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ประเด็นต่อมาที่มีการแก้ไข คือ ในกรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนไม่มารับภายใน 5 ปี นับแต่วันที่มีสิทธิขอรับเงินค่าทดแทน หรือนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด หรือนับแต่วันที่ได้ฝากเงินไว้ ให้เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ถอนเงินค่าทดแทนที่วางไว้ต่อศาล หรือสำนักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้ที่ธนาคารออมสิน เพื่อส่งคืนคลังโดยไม่ตัดสิทธิของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่จะยื่นคำร้องขอรับเงินค่าทดแทนคืนภายหลังจากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ส่วนนี้แก้ไขจากบทบัญญัติเดิมที่กำหนดว่า เงินค่าทดแทนที่วางไว้ถ้าผู้มีสิทธิไม่ไปขอรับเงินภายใน 10 ปี นับแต่วันที่มีหนังสือแจ้งหรือวันที่ปิดประกาศ ให้เงินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน

นอกจากนี้ มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้บุคคลผู้ใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล ครอบคลุมถึงผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนในทุกกรณี โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน เป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลและมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากเงินค่าทดแทน

สำหรับผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน ได้แก่ เจ้าของที่ดินที่ต้องเวนคืน เจ้าของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่น เจ้าของต้นไม้ยืนต้นที่ขึ้นอยู่ในที่ดิน หรือผู้เช่าช่วงที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นในที่ดินที่ต้องเวนคืน บุคคลผู้เสียสิทธิในการใช้ทางวางท่อน้ำ ท่อระบายน้ำ สายไฟฟ้าผ่านที่ดินที่ต้องเวนคืน และผู้ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากต้องออกจากอสังหาฯ ที่ต้องเวนคืน

ทั้งนี้ ในส่วนนี้แก้ไขจากบทบัญญัติเดิมที่กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองซึ่งอสังหาฯ โดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น เป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล และมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากเงินค่าทดแทน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (03 พ.ค. 65)

Tags: , , , ,

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

X
Back to Top