ก.ล.ต.สั่งเพิกถอนผู้แนะนำการลงทุนกรณีทุจริตเงินของลูกค้า

ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไปรายนางสาวอาทิตยา บัวทอง กรณีทุจริตเงินของลูกค้าทั้งก่อนหน้าและในช่วงการทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุน ขณะกระทำผิดสังกัดธนาคารกรุงเทพ (BBL) และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไป เป็นเวลา 10 ปี

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานการตรวจสอบจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (LBDU) และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่า นางสาวอาทิตยาได้ทุจริตเงินของลูกค้าทั้งก่อนหน้าและในช่วงการทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุน ดังนี้

(1) ในระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ซึ่งขณะเกิดเหตุนางสาวอาทิตยาเป็นเจ้าหน้าที่ สังกัดธนาคารกรุงเทพ ได้กระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของลูกค้า 2 ราย โดยทำรายการซื้อกองทุนรวมไม่ครบตามความประสงค์ของลูกค้าและนำเงินบางส่วนไป จากนั้นจึงออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ลูกค้าไม่ตรงตามความจริง เพื่อลวงให้ลูกค้าเข้าใจว่าได้นำไปซื้อกองทุนรวมกับธนาคารครบตามความประสงค์ของลูกค้า และได้ปลอมลายมือชื่อถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกค้า ทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหายเป็นเงินรวม 1,304,401.16 บาท

(2) ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ซึ่งขณะเกิดเหตุนางสาวอาทิตยาเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป สังกัดธนาคารกรุงเทพ ได้กระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของลูกค้า โดยทุจริตเงินฝากซึ่งเป็นเงินที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน จำนวน 500,000 บาท

ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติกรรมของนางสาวอาทิตยาตามข้อ (1) เป็นการมีพฤติกรรมอันส่อไปในทางไม่สุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ และตามข้อ (2) เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในตลาดทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเห็นควรเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของนางสาวอาทิตยาครั้งต่อไป เป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่คำสั่งมีผล

อย่างไรก็ตาม ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไปของนางสาวอาทิตยาได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ก.ล.ต. จึงกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไปของผู้แนะนำรายดังกล่าว เป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดระยะเวลาข้างต้น ก.ล.ต. ได้คำนึงถึงข้อเท็จจริงว่า ธนาคารได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้ติดตามสอบถามจนนางสาวอาทิตยายอมรับและได้คืนเงินลูกค้าครบถ้วนแล้ว จึงได้นำการคืนเงินให้ลูกค้า รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ มาประกอบการพิจารณาด้วย ได้แก่ บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว ผลกระทบ ความเสียหาย หรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. และประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ลงทุนหมั่นตรวจสอบยอดเงินลงทุนในกองทุนรวมและบัญชีเงินฝากอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ และหากมีข้อสงสัยควรติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้าของธนาคาร

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 พ.ค. 65)

Tags: ,
Back to Top